Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5373 [X]

Grodzisk, dnia 11 czerwca 2012 r.

Postanowienie Premiera

w sprawie powołania Rządu Gellonii i Starosarmacji (uchylony)

§ 1.

Powołuję w skład Rządu Gellonii i Starosarmacji:

  1. Krzysztofa bar. Bojara — na urząd Ministra ds. Grodziska (starosty Grodziska),
  2. Jacka bnt. von Hornika — na urząd Ministra Polityki Społecznej,
  3. Avrila hr. von Levengothona — na urząd Ministra ds. Systemów Informatycznych.

Upoważniam ministrów do powoływania i odwoływania sekretarzy za zgodą Premiera.

§ 2.

Powierzam Jackowi bnt. von Hornikowi, Ministrowi Polityki Społecznej, funkcję Wicepremiera. Upoważniam Wicepremiera do wykonywania kompetencji Premiera w przypadku ponad dwudniowej, niezapowiedzianej nieobecności Premiera oraz w zakresie określonym przez Premiera.  Powierzam mu także zwierzchnictwo służbowe nad pozostałymi ministrami w zakresie opieki nad nowymi mieszkańcami Gellonii i Starosarmacji.

§ 3.

Powołuję JKW Piotra Mikołaja na funkcję stałego reprezentanta Gellonii i Starosarmacji w Królestwie Baridasu.

§ 4.

Powierzam sobie rozporządzanie majątkiem oraz zaciąganie w imieniu Gellonii i Starosarmacji zobowiązań na kwoty nieprzekraczające 10 000 libertów.

§ 5.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Jack diuk Korab
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny