Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiRozporządzenia wykonawcze, poz. 5429 [X]

Srebrny Róg, dnia 23 lipca 2012 r.

Edykt Króla Teutonii nr 1/2012

w sprawie określenia kształtu i kompetencji Rady Królewskiej. (uchylony)

§ 1.

[Wstęp]

Edykt niniejszy zgodnie z Dekretem Króla Teutonii nr 3/2010 o radzie Królewskiej z dnia 21 lipca 2010 r. normuje kształt Rady Królewskiej i podział obowiązków jej członków.

§ 2.

[Kształt Rady Królewskiej]

 

W Pierwszej Radzie Królewskiej zasiadają: Lord Dowódca, Lord Ekonom oraz Lord Kustosz.

§ 3.

[ Odpowiednia tytulatura ]

 1. Osobie zasiadającej w radzie przysługuje na czas urzędowania Lordowski tytuł honorowy oraz przywilej publicznego jego stosowania. Odpowiednio stosuje się żeński odpowiednik tytułu honorowego – Lady.
 2. Władze publiczne obowiązane są do stosowania właściwej tytulatury wobec członków Rady Królewskiej.
 3. Członkowie Rady Królewskiej winni być traktowani z najwyższą estymą i szacunkiem.
 4. Pozostałe przywileje związane z piastowaniem godności Lorda określą przepisy szczególne.

§ 4.

[Obowiązki Króla]

 1. kieruje pracami Rady,
 2. koordynuje i kontroluje pracę członków Rady,
 3. określa politykę rady i czuwa nad jej wykonaniem,
 4. ogłasza zamówienia publiczne i przetargi,
 5. występuje z inicjatywą ustawodawczą w imieniu Rady,
 6. tworzy i znosi kancelarie pomocnicze Rady Królewskiej,
 7. określa strukturę i kompetencje kancelarii pomocniczych Rady Królewskiej,
 8. przejmuje kompetencje opróżnionych urzędów w Radzie.

§ 5.

[ Obowiązki Lorda Dowódcy ]

 1. czuwa nad przestrzeganiem prawa Królestwa,
 2. pośredniczy w kontaktach pomiędzy Królem, a Radą i pozostałymi urzędnikami Królestwa,
 3. koordynuje i wspiera aktywizację oraz aklimatyzację nowych mieszkańców,
 4. dba o bezpieczeństwo wewnętrzne, zewnętrzne oraz integralność terytorialną Królestwa Teutonii, czuwa nad bezpieczeństwem Króla oraz Rodziny Panującej,
 5. zapewnia obsługę witrynom internetowym Królestwa Teutonii.
 6. sprawuje nadzór nad finansami Królestwa,
 7. zarządza skarbem królestwa,
 8. realizuje politykę finansową królestwa,p
 9. ublikuje raport dotyczący stanu finansowego królestwa, co najmniej na początku i końcu miesiąca
 10. sporządza i uzgadnia z Królem listę płac
 11. prowadzi wypłaty wynagrodzeń i premii dla funkcjonariuszy publicznych oraz pozostałych pracowników zatrudnionych na rzecz Królestwa,
 12. nadzoruje i zarządza Gwardią Królewską:

§ 6.

[ Obowiązki Lorda Ekonoma]

 1. czuwa nad rozwojem gospodarczym królestwa
 2. sporządza plan rozwoju gospodarczego królestwa
 3. zarządza państwowymi instytucjami, odpowiada za ich rozwój
 4. reprezentuje Radę Królewską w kontaktach z przedsiębiorcami,
 5. prowadzi taryfikator cen dóbr należących do Królestwa,
 6. koordynuje i wspiera rozwój miejscowości,
 7. monitoruje i raportuje stan i działalność miejscowości,
 8. publikuje raport dotyczący stanu i działalności miejscowości, co najmniej na początku i końcu miesiąca
 9. koordynuje pracę oraz podjęte działania zarządców miast,
 10. koordynuje i wspiera rozwój instytucji,
 11. monitoruje i raportuje stan i działalność instytucji,
 12. publikuje raport dotyczący stanu i działalności instytucji, co najmniej na początku i końcu miesiąca

§ 7.

[ Obowiązki Lorda Kustosza ]

 1. prowadzi wewnętrzne i zewnętrzne działania promocyjne na rzecz Królestwa Teutonii,
 2. inicjuje oraz prowadzi wydarzenia kulturalne i sportowe,
 3. organizuje wsparcie finansowe dla inicjatyw oraz instytucji pożytku publicznego,
 4. organizuje i prowadzi obchody świąt państwowych oraz pozostałych wydarzeń publicznych w królestwie,
 5. nawiązuje i prowadzi współpracę kulturową oraz regionalną z innymi podmiotami,
 6. dba o poszanowanie i kultywowanie teutonizmu, tradycji i obyczajów,
 7. prowadzi rejestr i klasyfikację zabytków oraz obiektów dziedzictwa kulturowego Królestwa Teutonii,
 8. wraz z Lordem Dowódcą koordynuje i wspiera aktywizację i aklimatyzację nowych mieszkańców.
 9. sprawuje nadzór nad Teutońskim Instytutem Historii oraz pozostałymi Instytucjami kulturalnymi oraz pożytku publicznego, a w szczególności:

§ 8.

[ Zakończenie ]

 1. Traci moc Edykt Króla Teutonii nr 1/2010 w sprawie określenia kształtu i kompetencji Rady Królewskiej.
 2. Edykt wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

/-/ Michael von Lichtenstein, Rex Teutoniae

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny