Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej, poz. 5430 [X]

Srebrny Róg, dnia 16 lipca 2012 r.

Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr 1/2012

o reformie terytorialnej Królestwa Teutonii (uchylony)

My, Senatorowie Królestwa Teutonii, w trosce o dobro Królestwa Teutonii i rozsądne zarządzanie jego majątkiem, dbając o dobrobyt na całym Jego terytorium, widząc szkody, które przynosi Mu zbytnie rozdrobnienie terytorialne uchwalamy poniższą ustawę mającą uregulować kształt terytorialny Królestwa Teutonii.

Art. 1

Terytorium Królestwa Teutonii składa się z lenn nadanych przez Księcia Sarmacji oraz następujących miast, których właścicielem jest Królestwo Teutonii:

 1. C.M. Srebrny Róg - stolica Królestwa Teutonii i miejsce obrad Senatu,
 2. K.M. Złoty Gród - historyczna stolica Królestwa Nowej Teutonii i rezydencja króla Teutonii,
 3. Liga Miast Staroteutońskich - zrzeszająca ośrodki miejskie: Zielnybor, Eltdorf i Margon,
 4. Liga Miast Złotego Brzasku - zrzeszająca ośrodki miejskie: Auterra i Bytów.

Art. 2

 1. Naczelnicy miejscowości teutońskich są powoływani i odwoływani przez króla.
 2. Naczelnikom miejscowości teutońskich przysługują poniższe tytuły honorowe:
  1. naczelnikowi Srebrnego Rogu tytuł Mera Srebrnego Rogu,
  2. naczelnikowi Złotego Grodu tytuł Tenutariusza Królewskiego,
  3. naczelnikowi Ligi Miast Staroteutońskich tytuł Lorda Prawej Tarczy,
  4. naczelnikowi Ligi Miast Złotego Brzasku tytuł Lorda Lewej Tarczy.

Art. 3

1. Tradycje dotychczasowych miast teutońskich mogą być rozwijane w ramach powołanych do życia Lig Miast Staroteutońskich i Miast Złotego Brzasku.

2. Radę Królewską oraz Lordów Prawej i Lewej Tarczy zobowiązuje się do archiwizacji wszelkich informacji dotyczących miast, które wchodzą w skład Lig.

Art. 4

Decyzja o lokacji miasta prywatnego na terytorium Królestwa Teutonii podejmowana jest w drodze uchwały przez Senat Królestwa Teutonii.

Art. 5

1. Ustawa wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

2. Zobowiązuje się Króla lub wyznaczonego przez niego urzędnika do ogłoszenia upadłości obecnie istniejących miast teutońskich niewymienionych w artykułach poprzedzających.

3. W Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 19 marca 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) "Artykuł 19

1. W skład Senatu wchodzą, jako senatorzy:

 1. Mer CMS Srebrny Róg,
 2. Tenutariusz Królewski – jako naczelnik Złotego Grodu,
 3. Pozostali naczelnicy miejscowości stanowiących własność Królestwa Teutonii.

2. Senatorem może być jedynie obywatel teutoński.

3. Senat podejmuje decyzje przy udziale co najmniej połowy senatorów.

4. Powoływanie i odwoływanie naczelników miejscowości w okresie od zwołania Senatu na sesję do zamknięcia sesji Senatu jest zakazane."

otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Senatu wchodzą, jako senatorzy:

 1. Mer Srebrnego Rogu,
 2. Tenutariusz Królewski – jako naczelnik Złotego Grodu,
 3. Lord Prawej Tarczy - jako naczelnik Ligi Miast Staroteutońskich,
 4. Lord Lewej Tarczy - jako naczelnik Ligi Miast Złotego Brzasku,
 5. dwaj Senatorzy wybierani na sześciomiesięczną kadencję.

2. Senatorem może być jedynie obywatel teutoński.

3. Senat podejmuje decyzje przy udziale co najmniej połowy senatorów.

4. Powoływanie i odwoływanie naczelników miejscowości w okresie od zwołania Senatu na sesję do zamknięcia sesji Senatu jest zakazane.".

(—) Michael von Lichtenstein, Rex Teutoniae

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny