Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty normatywne miejscowości, poz. 5461 [X]

Srebrny Róg, dnia 12 sierpnia 2012 r.

Statut „Leuge Civitatem”

Statut Ligi Miast Staroteutońskich (uchylony)

(Akt uznany za nieobowiązujący na mocy  Dekretu Króla Teutonii nr 1/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.)

My, Teutończycy i mieszczanie z Zielnyboru, Eltdorfu i Margon wraz z Jego Królewską Wysokością Michaelem I z rodu von Lichtenstein herbu Wąż, dbając o pomyślność Ligi Miast Staroteutońskich, nasz wspólny doborobyt i ugruntowanie praw, przywilejów i miłości braterskiej między Trzema Wielkimi Miastami na Wyspie, obieszczamy i podajemy do ogólnej wiadomości, że postanowiliśmy o spisaniu tego oto statutu, który nosić będzie nazwę "Leuge Civitatem", czyli "Liga Społeczności".

ROZDZIAŁ I

"POSTANOWIENIA OGÓLNE".

Art. 1

Liga Miast Saroteutońskich [dalej: Liga] jest dobrem wszystkich jej mieszkańców.

Art. 2

Stolicą Ligi jest miasto Zielnybor.

Art. 3

Prawo Ligi stanowią, w hierarchii ważności:

 1. prawo Księstwa Sarmacji podług konstytucyjnego porządku,
 2. Konstytucja Królestwa Teutonii,
 3. ustawy Senatu Królestwa i dekrety Króla Teutonii,
 4. rozporządzenia wydane z upoważnienia aktów o których mowa w pkt. 2. i 3.,
 5. niniejszy Statut,
 6. rozporządzenia wydane z upoważnienia aktu, o którym mowa w pkt. 5.,
 7. normy prawa zwyczajowego.

Art. 4

Władza w Lidzie należy do Lorda Prawej Tarczy oraz Gabinetu Czworga.

ROZDZIAŁ II

"LORD PRAWEJ TARCZY".

Art. 5

Lorda Prawej Tarczy powołuje Król spośród Teutończyków zamieszkujących Zielnybor, Eltdorf lub Margon.

Art. 6

Lord Prawej Tarczy:

 1. Jest organem stanowiącym i wykonawczym Ligi,
 2. Przewodzi Gabinetowi Czworga,
 3. Reprezentuje społeczność Ligi na zewnątrz,
 4. Wydaje postanowienia i zarządzenia w sprawach dotyczących Ligi,
 5. Zarządza budżetem i majątkiem Ligi,
 6. Administruje stronami internetowymi Ligi,
 7. Wykonuje kompetencje i obowiązki naczelnika miasta przewidziane prawem państwowym,
 8. Pomaga nowym mieszkańcom zapoznać się z zasadami panującymi w Królestwie Teutonii poprzez udzielanie odpowiednich informacji.

Art. 7

1. Lord Prawej Tarczy ma prawo powoływać swojego zastępcę i urzędników Ligi.

2. Zakres obowiązków zastępcy i urzędników Ligi określa Lord Prawej Tarczy w drodze rozporządzenia.

Art. 8

W razie nieobecności Lorda Prawej Tarczy władzę w mieście przejmuje wskazany wcześniej przez Lorda zastępca, lub w przypadku gdy Lord nie wskazał swojego zastępcy, osoba wyznaczona przez Króla.

Art. 9

1. Wyłącznym prawem i przywilejem Lorda Prawej Tarczy jest nadawanie tytułu Patrycjusza najaktywniejszym mieszkańcom Ligi.

2. Patrycjusze wchodzą w skład Gildii Wybranych, co stanowi wielki honor i zaszczyt.

Art. 10

1. Lord Prawej Tarczy odpowiada przed Królem.

2. Wszystkie akty wydane przez Lorda Prawej Tarczy mogą zostać uchylone przez Króla.

3. Lord Prawej Tazrczy może zostać odwołany w każdym czasie, jeśli w danym momencie nie trwa sesja Senatu.

ROZDZIAŁ III

"GABINET CZWORGA".

Art. 11

W skład Gabinetu Czworga wchodzi Lord Prawej Tarczy oraz powoływani przez niego Strażnicy Praw w liczbie trzech.

Art. 12

Gabinetowi Czworga przewodzi Lord Prawej Tarczy, który:

 1. Powołuje Strażników Praw spośród aktywnych mieszkańców Ligi,
 2. Odwołuje Strażników Praw,
 3. Zarządza otwarcie, odroczenie i zamknięcie sesji Gabinetu.

Art. 13

Do zadań i uprawnień Gabinetu Czworga należy organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej i promocyjnej Ligi, oraz działalność opiniodawczo – doradcza.

Art. 14

Do wyłącznych uprawnień Gabinetu Czworga należy:

 1. Nadawanie nazw dzielnicom, osiedlom, ulicom, placom i innym miejscom publicznym,
 2. Nadawanie honorowego obywatelstwa miast Ligi.
 3. Określa budżet miasta.

Art. 15

Decyzje o których mowa w art. 14 Gabinet Czworga podejmuje w drodze głosowania jawnego zwykłą większością głosów.

ROZDZIAŁ IV

"SYMOBOLE I ŚWIĘTA MIASTA".

Art. 16

1. Herby Ligi określa załącznik nr 1.

2. Oficjalną dewizą Ligi jest: "Zusammenarbeit und Bruderschaft", co oznacza: "Współpraca i Braterstwo".

Art. 17

Świętami Ligi są:

 1. 14. czerwca - Święto Enderasji,
 2. 1 lipca - Święto Wielkiego Dębu,
 3. 22 października - dzień lokacji Eltdorfu w Marchii Teutońskiej,
 4. 18 grudnia - urodziny Natalii von Lichtenstein - Hergemon, Burgrabii, która uczyniła z Zielnyboru Perłę Teutonii,

ROZDZIAŁ V

"POSTANOWIENIA KOŃCOWE".

Art. 18

Statut "Leuge Civitatem" wchodzi w życie z chwilą podpisania przez Króla.

Art. 19

Zmiana statutu Ligi następuje w drodze rozporządzenia Lorda Prawej Tarczy przy zasięgnięciu rady Strażników Praw oraz poparciu Króla.

Art. 20

Tracą moc prawną nastepnuję akty prawe:

 1. "Statut Miasta Zielnybor" z 30.07.2011 roku,
 2. "Statut Miasta Eltdorf" z 28.11.2011 roku,
 3. "Statut Miasta Margon" z 06.01.2007 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 1.

Herb mały

Herb wielki

/–/ Karolina mar. von Lichtenstein, Regentka Królestwa

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny