Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Archiwum prawa państwowegoUstawy i dekrety z mocą ustawy, poz. 549 [X]

Grodzisk, dnia 28 czerwca 2006 r.

Dekret Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 306

o cudzoziemcach (uchylony)

Art. 1. [Cudzoziemiec]

Cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa sarmackiego lub obywatelstwa domeny.

(Art. 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 89 o zmianie Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy o cudzoziemcach z dnia 9 marca 2009 r..)

Art. 2. [Wydalenie]

 1. Cudzoziemca można wydalić z terytorium Księstwa Sarmacji, jeżeli:
  1. działał na szkodę interesów Księstwa Sarmacji,
  2. został skazany prawomocnym wyrokiem sądu,
  3. inne okoliczności wskazują, iż jego pobyt na terytorium Księstwa Sarmacji jest niepożądany ze względu na interes publiczny.
 2. Decyzje w sprawie wydalenia z terytorium Księstwa Sarmacji podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
 3. Decyzję o wydaleniu wydaje Książę.
 4. Wydalonemu cudzoziemcowi zapewnia się możliwość uczestniczenia w postępowaniach sądowych.

(Art. 2 ust. 3 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 473 o zmianie Ustawy o nagrodach pieniężnych, Ustawy o funkcjonariuszach państwowych, Ustawy o tajemnicy państwowej, Kodeksu Cywilnego, Ustawy o moderacji, Ustawy o Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji, Dekretu z mocą ustawy o symbolach Księstwa Sarmacji, Ustawy o godności senatora, Dekretu z mocą ustawy o cudzoziemcach i Dekretu z mocą ustawy o dysponowaniu stronami internetowymi, serwerem i bazą danych Księstwa Sarmacji oraz uchyleniu Dekretu z mocą ustawy o ordynacjach rodowych i Dekretu z mocą ustawy o tymczasowej organizacji wymiaru sprawiedliwości z dnia 24 marca 2008 r.)

(Art. 2 ust. 3 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 491 o zmianie niektórych aktów normatywnych z dnia 15 sierpnia 2008 r..)

(Art. 2 ust. 4 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 89 o zmianie Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy o cudzoziemcach z dnia 9 marca 2009 r..)

Art. 3. [Zakaz powrotu]

 1. Decyzja, o której mowa w art. 2, może obejmować także zakaz powrotu na terytorium Księstwa Sarmacji.
 2. Jeżeli zakaz powrotu został wydany na okres dłuższy, niż 30 dni, wydalonego cudzoziemca uznaje się za osobę zmarłą w rozumieniu odrębnych przepisów prawa.
 3. Zakaz powrotu może zostać odwołany przez Księcia w każdej chwili.

(Art. 3, ustęp 3 dodany Dekretem Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 450 z dnia 8 grudnia 2007 r.)

(Art. 3 ust. 3 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 473 o zmianie Ustawy o nagrodach pieniężnych, Ustawy o funkcjonariuszach państwowych, Ustawy o tajemnicy państwowej, Kodeksu Cywilnego, Ustawy o moderacji, Ustawy o Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji, Dekretu z mocą ustawy o symbolach Księstwa Sarmacji, Ustawy o godności senatora, Dekretu z mocą ustawy o cudzoziemcach i Dekretu z mocą ustawy o dysponowaniu stronami internetowymi, serwerem i bazą danych Księstwa Sarmacji oraz uchyleniu Dekretu z mocą ustawy o ordynacjach rodowych i Dekretu z mocą ustawy o tymczasowej organizacji wymiaru sprawiedliwości z dnia 24 marca 2008 r.)

(Art. 3 ust. 3 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 491 o zmianie niektórych aktów normatywnych z dnia 15 sierpnia 2008 r..)

Art. 4. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny