Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo wojskoweUstawy i dekrety z mocą ustawy, poz. 55 [X]

Unisławów, dnia 8 listopada 2004 r.

Dekret Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 181

o Książęcych Siłach Zbrojnych

Art. 1. [Książęce Siły Zbrojne]

 1. Książęce Siły Zbrojne, zwane dalej „KSZ”, służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic.
 2. W skład KSZ wchodzą, jako ich rodzaje:
  1. Książęce Wojska Lądowe, zwane dalej „KWL”,
  2. Książęce Siły Powietrzne, zwane dalej „KSP”,
  3. Książęca Marynarka Wojenna, zwana dalej „KMW”.
 3. Rodzaje KSZ składają się z jednostek wojskowych i związków organizacyjnych różnych rodzajów wojsk i służb.

Art. 2. [Służba zawodowa]

 1. Służba wojskowa w KSZ jest służbą żołnierzy zawodowych.
 2. Hetman Wielki określa, w drodze artykułów hetmańskich (zarządzenia), zasady powoływania do służby, przebieg służby, uprawnienia i obowiązki służbowe żołnierzy, zasady otrzymywania uposażenia przez żołnierzy oraz zasady zwalniania ze służby.

(Art. 2 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 126 o zmianie Dekretu z mocą ustawy o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 2 marca 2011 r.)

Art. 3. [Przysięga wojskowa]

 1. Każdy żołnierz KSZ składa przysięgę wojskową według następującej roty: „Ja, żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych, przysięgam służyć wiernie Księciu i Koronie, bronić niepodległości Księstwa Sarmacji i jego granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza sarmackiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić”. Żołnierz składający przysięgę wojskową może złożyć przysięgę z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg” lub innej formuły religijnej.
 2. Złożenie przysięgi wojskowej następuje w formie uroczystej, ustalonej w ceremoniale wojskowym, w terminach określonych przez organy wojskowe.

Art. 4. [Dowództwo nad KSZ]

Książę jest najwyższym zwierzchnikiem i naczelnym dowódcą KSZ. Książę w szczególności:

 1. powołuje i odwołuje Hetmana Wielkiego — najwyższego pod względem pełnionej funkcji żołnierza w czynnej służbie wojskowej,
 2. po zasięgnięciu opinii Hetmana Wielkiego określa główne kierunki rozwoju KSZ,
 3. po zasięgnięciu opinii Hetmana Wielkiego ogłasza doktrynę wojenną Księstwa Sarmacji,
 4. na wniosek Hetmana Wielkiego powołuje i odwołuje dowódców rodzajów KSZ.

Art. 5. [Hetman Wielki]

 1. Do zakresu działania Hetmana Wielkiego należy:
  1. kierowanie całokształtem działalności KSZ,
  2. przygotowywanie doktryny wojennej Księstwa Sarmacji, w tym propozycji dotyczących rozwoju i struktury KSZ,
  3. realizowanie generalnych założeń, decyzji i wytycznych Księcia w zakresie obrony Księstwa Sarmacji i koordynowanie realizacji wynikających z nich zadań,
  4. określanie celów, kierunków i zadań szkolnictwa wojskowego,
  5. określanie celów, kierunków i zadań szkolenia wojskowego oraz kierowanie programowaniem i planowaniem szkolenia bojowego i taktycznego,
  6. kierowanie szkolnictwem wojskowym oraz szkoleniem wojsk,
  7. kierowanie sprawami kadrowymi KSZ,
  8. kierowanie wychowywaniem żołnierzy oraz sprawami zaspokajania ich potrzeb socjalno-bytowych,
  9. kierowanie sprawami zaspokajania potrzeb materiałowych, technicznych i finansowych KSZ,
  10. realizowanie decyzji Księcia w zakresie wywiązywania się Księstwa Sarmacji z zobowiązań militarnych, wynikających z umów międzynarodowych,
  11. zawieranie umów międzynarodowych wynikających z decyzji Księcia, dotyczących udziału sarmackich kontyngentów wojskowych w międzynarodowych akcjach wojskowych oraz ćwiczeń wojskowych prowadzonych wspólnie z innymi państwami,
  12. tworzenie, ustalanie organizacji i kierowanie działalnością przedstawicielstw wojskowych za granicą,
  13. utrzymywanie kontaktów z resortami obrony innych państw,
  14. kierowanie gospodarką finansową KSZ,
  15. reprezentowanie Korony w stosunku do mienia znajdującego się w posiadaniu jednostek organizacyjnych KSZ,
  16. kierowanie działalnością gospodarczą w KSZ,
  17. kierowanie i sprawowanie nadzoru nad działalnością Służby Informacji Wojennej,
  18. kierowanie i sprawowanie nadzoru nad działalnością Książęcej Żandarmerii Wojskowej,
  19. współdziałanie z innymi organami państwowymi, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi,
  20. wydawanie artykułów hetmańskich (zarządzeń) w celu realizacji postanowień niniejszej ustawy,
  21. wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw i innych przepisów.
 2. W stosunku do osób pełniących czynną służbę wojskową, decyzje Hetmana Wielkiego mają moc rozkazu wojskowego.

(Art. 5 ust. 1 pkt 20 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 126 o zmianie Dekretu z mocą ustawy o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 2 marca 2011 r.)

Art. 6. [Służba Informacji Wojennej]

 1. Służba Informacji Wojennej wykonuje zadania związane z rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom godzącym w obronność Księstwa Sarmacji oraz naruszeniom tajemnicy państwowej w zakresie wojskowości, jak również przygotowuje dla organów państwowych informacje i analizy istotne dla obronności Księstwa Sarmacji.
 2. (Skreślony)

(Art. 6 ust. 2 skreślony Ustawą Sejmu nr 126 o zmianie Dekretu z mocą ustawy o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 2 marca 2011 r.)

Art. 7. [Książęca Żandarmeria Wojskowa]

 1. Tworzy się Książęcą Żandarmerię Wojskową, która wykonuje w KSZ oraz w stosunku do żołnierzy zadania związane w szczególności z:
  1. zapewnieniem przestrzegania dyscypliny wojskowej,
  2. ochroną życia i zdrowia oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,
  3. ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochroną tajemnicy państwowej i służbowej,
  4. zapobieganiem popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz innym zjawiskom kryminogennym, a także wykrywaniem przestępstw i wykroczeń oraz ściganiem ich sprawców,
  5. zapewnieniem przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych.
 2. W granicach swych zadań Książęca Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze oraz administracyjno-porządkowe, a w tym interwencyjne, kontrolne, ochronne, konwojowe i asystencyjne.
 3. (Skreślony)
 4. Hetman Wielki określa, w drodze artykułów hetmańskich (zarządzenia), zasady wykonywania pozostałych czynności określonych w ust. 2 w zakresie, w jakim nie są one uregulowane w odrębnych przepisach.

(Art. 7 ust. 3 skreślony, a ust. 4 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 126 o zmianie Dekretu z mocą ustawy o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 2 marca 2011 r.)

Art. 8. [Umundurowanie oraz odznaki i oznaki wojskowe]

Hetman Wielki określa, w drodze artykułów hetmańskich (zarządzenia):

 1. wzory, zasady i sposób noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych, jak również zasady i sposób noszenia uzbrojenia,
 2. przypadki, w których żołnierze są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych,
 3. zasady i sposób noszenia przez żołnierzy orderów, odznaczeń, medali i odznak innych niż wojskowe.

(Art. 8 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 126 o zmianie Dekretu z mocą ustawy o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 2 marca 2011 r.)

Art. 9. [Stopnie wojskowe]

 1. Ze względu na posiadany stopień wojskowy żołnierze są szeregowymi, podoficerami lub oficerami.
 2. Hetman Wielki, w drodze artykułów hetmańskich (zarządzenia), określa stopnie wojskowe.
 3. Najwyższym stopniem wojskowym jest stopień Marszałka Sarmacji.
 4. Stopnie wojskowe są dożywotnie.
 5. Stopień wojskowy jest tytułem żołnierza. Hetman Wielki może, w drodze artykułów hetmańskich (zarządzenia), wprowadzać również inne tytuły wojskowe oraz określać zasady używania innych tytułów wojskowych.

(Art. 9 ust. 1 i 5 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 126 o zmianie Dekretu z mocą ustawy o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 2 marca 2011 r.)

Art. 10. [Mianowanie na stopnie wojskowe]

 1. Stopień szeregowego otrzymują bez szczególnego nadania osoby powołane po raz pierwszy do służby wojskowej — z dniem stawienia się do tej służby.
 2. Nadanie wyższego stopnia wojskowego następuje w drodze mianowania.. Zasady, warunki i tryb mianowania na stopnie wojskowe określa Hetman Wielki w drodze artykułów hetmańskich (zarządzenia).
 3. Na stopie wojskowe szeregowych i podoficerów mianuje Hetman Wielki lub organy wojskowe przez niego upoważnione.
 4. Na pierwszy stopień oficerski oraz na stopnie oficerskie generałów i admirałów mianuje Książę na wniosek Hetmana Wielkiego.
 5. Na pozostałe stopnie oficerskie mianuje Hetman Wielki.
 6. Książę mianuje na stopień Marszałka Sarmacji za wyjątkowe zasługi dla KSZ.

(Art. 10 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 126 o zmianie Dekretu z mocą ustawy o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 2 marca 2011 r.)

Art. 11. [Utrata i obniżenie stopnia wojskowego]

 1. Żołnierz traci stopień wojskowy w razie:
  1. utraty obywatelstwa sarmackiego,
  2. skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,
  3. pozbawienia stopnia orzeczeniem organu właściwego do mianowania na ten stopień.
 2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2-3 żołnierz zachowuje stopień szeregowego.
 3. Żołnierzowi zostaje obniżony stopień wojskowy w razie obniżenia stopnia wojskowego orzeczeniem organu właściwego do mianowania na ten stopień.
 4. Obniżenie stopnia wojskowego obejmuje utratę posiadanego stopnia i powrót do stopnia bezpośrednio niższego.

Art. 12. [Odzyskanie stopnia wojskowego]

 1. Żołnierz odzyskuje stopień wojskowy w razie uchylenia:
  1. wyroku skazującego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,
  2. decyzji o pozbawieniu lub obniżeniu stopnia wojskowego.
 2. W razie ponownego uzyskania obywatelstwa sarmackiego osoba pozbawiona stopnia wojskowego odzyskuje stopień szeregowego, chyba że organ uprawniony do mianowania uzna za wskazane przywrócić jej utracony wyższy stopień wojskowy.

Art. 13. [Przywrócenie stopnia wojskowego]

 1. Za szczególne osiągnięcia w pracy lub zasługi dla Księstwa Sarmacji można żołnierzowi przywrócić stopień wojskowy.
 2. Przywrócenie stopnia wojskowego w razie jego utraty wskutek skazania na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych nie może nastąpić przed upływem czasu, na który wymierzono tę karę.
 3. O przywróceniu stopnia wojskowego orzeka organ właściwy do mianowania na ten stopień.

Art. 14. [Osobowość prawna]

KSZ posiadają osobowość prawną.

Art. 15. [Grunty w jednostkach samorządu terytorialnego]

 1. Władze jednostek samorządu terytorialnego, na wniosek Hetmana Wielkiego, wyznaczają i przekazują KSZ znajdujące się na ich terytoriach grunty z przeznaczeniem na budowę jednostek wojskowych.
 2. Szczegóły określa rozporządzenie Księcia.

(Art. 15 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 126 o zmianie Dekretu z mocą ustawy o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 2 marca 2011 r.)

Art. 16. [Zamówienia publiczne]

Zamówienia publiczne na rzecz KSZ ogłasza Hetman Wielki w trybie i na zasadach określonych rozporządzeniem Księcia.

(Art. 16 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 126 o zmianie Dekretu z mocą ustawy o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 2 marca 2011 r.)

Art. 17. [Jednolitość sił zbrojnych]

 1. KSZ są jedynymi siłami zbrojnymi w Księstwie Sarmacji. Wyjątki od tej zasady określa rozporządzenie Księcia.
 2. Hetman Wielki, w drodze artykułów hetmańskich (zarządzenia), określa zasady kultywowania tradycji wojskowych prowincji przez jednostki KSZ.
 3. Książę, w drodze rozporządzenia, określa zasady wykorzystywania KSZ przez władze prowincji, w szczególności dla celów zapewnienia ochrony bezpieczeństwa i porządku prawnego w prowincji oraz zwalczania zagrożeń.

(Art. 17 ust.  1-3 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 126 o zmianie Dekretu z mocą ustawy o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 2 marca 2011 r.)

Art. 18. [Przepisy końcowe]

 1. Z dniem wejścia w życie ustawy traci moc Ustawa Sejmu nr 3 o Siłach Zbrojnych Księstwa Sarmacji z dnia 18 czerwca 2002 r. z późn. zm.
 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia, za wyjątkiem art. 14, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny