Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceRozporządzenia wykonawcze, poz. 5516 [X]

Grodzisk, dnia 7 września 2012 r.

Rozporządzenie Księcia

o orderze i odznaczeniach wojskowych

MY, PIOTR II GRZEGORZ,
Z okazji zbliżającego się Święta Książęcych Sił Zbrojnych
stanowimy medale, które nadawane będą żołnierzom
za zasługi dla Nas, Naszego Kraju i Książęcych Sił Zbrojnych


Art. 1. [Nadawanie orderów i odznaczeń]

Order i odznaczenia wojskowe nadaje Książę, na wniosek Hetmana Wielkiego lub z własnej inicjatywy.

Art. 2. [Ograniczenia w nadawaniu orderów i odznaczeń]

Order i odznaczenia nadaje się żołnierzom Księstwa Sarmacji. Order i odznaczenia mogą być nadawane również żołnierzom rezerwy za zasługi położone dla Księstwa Sarmacji i Książęcych Sił Zbrojnych.

Art. 3. [Order Księcia Unisława]

 1. Order Księcia Unisława jest orderem wojskowym Księstwa Sarmacji.
 2. Order Księcia Unisława nadawany jest za znamienite zasługi położone dla Książęcych Sił Zbrojnych oraz wybitne czyny wojenne połączone z wyjątkową ofiarnością i odwagą. Order Księcia Unisława może być także nadawany za całokształt pracy dla Książęcych Sił Zbrojnych.
 3. Order Księcia Unisława dzieli się na pięć klas:
  1. klasa I — Krzyż Wielki Orderu Księcia Unisława,
  2. klasa II — Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Księcia Unisława,
  3. klasa III — Krzyż Komandorski Orderu Księcia Unisława,
  4. klasa IV — Krzyż Oficerski Orderu Księcia Unisława,
  5. klasa V — Krzyż Żołnierski Orderu Księcia Unisława.
 4. Order Księcia Unisława może być nadany żołnierzowi Książęcych Sił Zbrojnych.

Art. 4. [Wojskowy Krzyż Zasługi]

 1. Wojskowy Krzyż Zasługi jest odznaczeniem wojskowym i stanowi nagrodę za szczególne zasługi położone dla Książęcych Sił Zbrojnych.
 2. Wojskowy Krzyż Zasługi dzieli się na dwa stopnie:
  1. I stopień — Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami,
  2. II stopień — Wojskowy Krzyż Zasługi.

Art. 5. [Wojskowy Medal Zasługi]

 1. Wojskowy Medal Zasługi jest odznaczeniem wojskowym i stanowi nagrodę za zasługi położone dla Książęcych Sił Zbrojnych.
 2. Wojskowy Medal Zasługi dzieli się na trzy stopnie:
  1. I stopień — Złoty Wojskowy Medal Zasługi,
  2. II stopień — Srebrny Wojskowy Medal Zasługi,
  3. III stopień — Brązowy Wojskowy Medal Zasługi.

Art. 6. [Medal Za Długoletnią Służbę Wojskową]

 1. Medal Za Długoletnią Służbę Wojskową jest odznaczeniem wojskowym i stanowi nagrodę za staż w Książęcych Siłach Zbrojnych.
 2. Medal Za Długoletnią Służbę Wojskową dzieli się na trzy stopnie:
  1. I stopień — Złoty Medal, nadawany po odbyciu pięcioletniej służby wojskowej,
  2. II stopień — Srebrny Medal, nadawany po odbyciu trzyletniej służby wojskowej,
  3. III stopień — Brązowy Medal, nadawany po odbyciu rocznej służby wojskowej.

Art. 6a. [Medal Honorowy Magnuma von Graudenza]

 1. Ustanawia się Medal Honorowy Magnuma von Graudenza przyznawany:
  1. żołnierzom biorącym w trakcie służby udział w działaniach wojennych, stabilizacyjnych, kryzysowych, humanitarnych i przywracania pokoju — I stopień: z Mieczami,
  2. pozostałym żołnierzom — II stopień.
 2. Medal w każdym stopniu może być przyznany każdemu tylko jeden raz. Nadawany jest przez Hetmana Wielkiego jeden raz w roku: w trakcie uroczystości z okazji 8 września — Święta Książęcych Sił Zbrojnych.

(Art. 6a dodany Rozporządzeniem Księcia w sprawie zmiany rozporządzenia o orderze i odznaczeniach wojskowych z dnia 11 września 2016 r.).

Art. 6b. [Medal „Za wyzwolenie Awary”]

 1. Medal „Za Wyzwolenie Awary” przyznawany jest żołnierzom KSZ wszystkich stopni oraz osobom cywilnym, które w okresie od 14 grudnia do 17 grudnia brały bezpośredni udział w operacji „FREEDOM”, mającej 
  na celu przyłączenie Awary do Księstwa Sarmacji.
 2. Medal może być przyznany każdemu tylko jeden raz: w trakcie uroczystości z okazji 8 września — Święta Książęcych Sił Zbrojnych. Nadawany jest przez Księcia lub Hetmana Wielkiego z upoważnienia Księcia.

(Art. 6b dodany Rozporządzeniem Księcia w sprawie zmiany rozporządzenia o orderze i odznaczeniach wojskowych z dnia 11 września 2016 r.).

Art. 7. [Pozbawienie orderów i odznaczeń]

 1. Książę może podjąć decyzję o pozbawieniu orderu lub odznaczenia na wniosek Hetmana Wielkiego lub z własnej inicjatywy, w przypadku stwierdzenia, że:
  1. nadanie orderu lub odznaczenia nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd albo
  2. odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny orderu lub odznaczenia.
 2. Decyzja o pozbawieniu może dotyczyć wszystkich lub tylko niektórych orderów i odznaczeń.

Art. 8. [Przepis końcowy]

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz.

(—) Paviel mar. von Thorn-Broniek,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny