Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 5608 [X]

Grodzisk, dnia 25 października 2012 r.

Ustawa Konstytucyjna

o nowej Konstytuancie Królestwa Sclavinii (uchylony)

Art. 1.

Tracą moc Uchwała Konstytuanty — Mała Konstytucja z dnia 11 listopada 2011 r. oraz pozostałe akty normatywne Królestwa Sclavinii.

Art. 2.

Ogół aktywnych w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim obywateli zamieszkałych na obszarze Królestwa Sclavinii tworzy Konstytuantę obradującą pod przewodnictwem Księcia. Książę może, w drodze postanowienia, powierzyć przewodniczenie obradom Konstytuanty jednemu z jej członków.

Art. 3.

Konstytuanta Królestwa Sclavinii, zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy składu, stanowi prawa oraz wybiera i odwołuje namiestnika, starostę Eldoratu i pozostałych funkcjonariuszy Królestwa Sclavinii, chyba że ustanowione przez nią prawa przewidują inny tryb ich powoływania, mianowania lub wyboru.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Ustawa traci moc z dniem przyjęcia przez Konstytuantę Królestwa Sclavinii nowego aktu zasadniczego Królestwa Sclavinii.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny