Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5613 [X]

Grodzisk, dnia 28 października 2012 r.

Postanowienie Premiera

w sprawie powołania Rządu Gellonii i Starosarmacji (uchylony)

§ 1.

Powołuję w skład Rządu Gellonii i Starosarmacji:

  1. Zbyszka diuka von Thorn-Brońka — na urząd Ministra Gospodarki, właściwego w sprawach nadzoru nad gellońsko-starosarmackimi spółkami akcyjnymi oraz reprezentowania prowincji w ich radach nadzorczych,
  2. Matwieja diuka Skarbnikowa — na urząd Ministra Infrastruktury, właściwego w sprawach infrastruktury informatycznej prowincji oraz jej jednostek organizacyjnych.
  3. Johna bar. Rasmusena — na urzad Ministra Informacji, właściwego w sprawach publicznego informowania o sprawach Gellonii i Starosarmacji.

§ 2.

Powierzam Zbyszkowi diukowi von Thorn-Brońkowi, Ministrowi Gospodarki, funkcję Wicepremiera. Upoważniam Wicepremiera do wykonywania kompetencji, obowiązków i zadań Premiera w przypadku ponad 24-godzinnej nieobecności Premiera oraz w zakresie określonym przez Premiera.

§ 3.

Powierzam sobie rozporządzanie majątkiem oraz zaciąganie w imieniu Gellonii i Starosarmacji zobowiązań na kwoty nieprzekraczające 10 000 libertów.

§ 4.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Leszek Chojnacki de Ruth,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny