Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 5638 [X]

Grodzisk, dnia 17 czerwca 2011 r.

Rozporządzenie Księcia

o tytułach, lennach i herbach (uchylony)

(Rozporządzenie w brzmieniu ustalonym Rozporządzenieniem Księcia w sprawie zmiany rozporządzenia o tytułach, lennach i herbach z dnia 15 sierpnia 2012 r. Poprzednia wersja rozporządzenia znajduje się w archiwum Dziennika Praw)

Art. 1.

Książę nadaje i odbiera wsie lenne.

Art. 2.

 1. Posiadaczom nadań przysługują następujące tytuły szlacheckie:
  1. co najmniej 3 wsi — kawalera,
  2. co najmniej 7 wsi — baroneta,
  3. co najmniej 12 wsi — barona,
  4. co najmniej 18 wsi — wicehrabiego.
 2. Posiadaczom nadań przysługują następujące tytuły arystokratyczne:
  1. co najmniej 30 wsi — hrabiego,
  2. co najmniej 45 wsi — markiza,
  3. co najmniej 65 wsi — diuka, chyba że posiadacz jest Księciem lub Księciem-Seniorem.
 3. Wskazanych w ustępach poprzedzających tytułów nie łączy się, a posiadaczowi nadania przysługuje tytuł najwyższy.

Art. 3.

Księciu, Książętom-Seniorom i diukom przysługuje dodatkowy tytuł szlachecki lub arystokratyczny, w przypadku następującej łącznej liczby nadań:

 1. co najmniej 70 wsi — barona,
 2. co najmniej 80 wsi — wicehrabiego,
 3. co najmniej 95 wsi — hrabiego,
 4. co najmniej 115 wsi — markiza.

Art. 3a.

Księciu oraz Książętom-Seniorom przysługuje dodatkowy tytuł arystokratyczny diuka w przypadku łącznej liczby nadań co najmniej 135 wsi.

Art. 3b.

Księciu, Książętom-Seniorom i diukom przysługuje kolejny dodatkowy tytuł szlachecki lub arystokratyczny w przypadku następującej łącznej liczby nadań:

 1. co najmniej 140 wsi — barona,
 2. co najmniej 170 wsi — wicehrabiego,
 3. co najmniej 205 wsi — hrabiego.

Art. 3c.

Księciu oraz Książętom-Seniorom przysługuje kolejny dodatkowy tytuł arystokratyczny markiza w przypadku następującej łącznej liczby nadań co najmniej 240 wsi.

Art. 4.

 1. Książę może oznaczyć, a posiadającym więcej niż jeden tytuł oznacza, nazwę ziemi honorowej przynależnej tytułowi.
 2. Książę udziela i odmawia zezwolenia na posługiwanie się innymi tytułami honorowymi, w szczególności tytułami szlacheckimi i arystokratycznymi państw trzecich, tytułami prowincji oraz tytułami przynależnymi małżonkom szlachciców lub arystokratów.
 3. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się aktualny wykaz udzielonych zezwoleń.

Art. 4a.

Książę nadaje i pozbawia herbu szlacheckiego lub arystokratycznego, a w przypadku określonym w art. 4 ust. 2 udziela i odmawia zezwolenia na posługiwanie się herbem.

Art. 5.

 1. Nadane przed dniem wejścia w życie ustawy ordery i odznaczenia zachowują ważność.
 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny