Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej, poz. 5679 [X]

Srebrny Róg, dnia 4 września 2012 r.

Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr 2/2012

— ordynacja wyborcza (uchylony)

Art. 1. [Cel ustawy]


Ustawa normuje zasady i tryb przeprowadzania wyborów oraz warunki objęcia i wygaśnięcia mandatu senatora.


Art. 2. [Czynne i bierne prawo wyborcze]


1. Prawo wybierania senatorów (bierne prawo wyborcze) posiadają wszyscy mieszkańcy posiadający obywatelstwo teutońskie.

2. Czynne prawo wyborcze posiada każdy mieszkaniec, który:

1) Spełnia przesłankę określoną w ust. 1,
2) Nie pełni funkcji wielkorządcy miejskiego,
3) Nie zasiada w Radzie Królewskiej,
4) Nie jest królem Królestwa Teutonii.

Art. 3. [Zarządzanie wyborów]


1. O zarządzeniu wyborów decyduje Król.

2. Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów określa:

1) termin głosowania,
2) termin zgłaszania kandydatur,
3) wykaz upoważnionych obywateli teutońskich - lista wyborców.

3. Głosowanie trwa 72h.

4. Jeżeli w wyznaczonym w pkt. 2 czasie głos odda mniej niż połowa uprawnionych do głosowania, Król przedłuża wybory o nie mniej niż 24h.

Art. 4. [Zgłaszanie kandydatur]


1. Wraz z przedstawieniem komunikatu o zarządzeniu wyborów, Król wyznacza miejsce do składania kandydatur, tworząc w tym celu specjalny wątek na forum Królestwa Teutonii.

2.Termin zgłaszania kandydatur upływa nie wcześniej niż trzy dni od zarządzenia wyborów.

3. Król odrzuca kandydaturę w przypadku:

1) Wycofania kandydatury przez kandydata,
2) Niespełnienia lub zaprzestania spełniania warunków określonych w art. 2. ust. 2;

4. Niezwłocznie po upływie terminu zgłaszania kandydatur Król ogłasza listę wyborczą — zgłoszone i nieodrzucone kandydatury oraz listę wyborców.

5. Ważności zgłoszenia kandydatury nie uchybia dokonanie go po upływie terminu zgłaszania list kandydatów, a przed faktycznym ogłoszeniem listy wyborczej.

Art. 5. [Głosowanie]


1. Każdemu obywatelowi teutońskiemu przysługuje jeden głos.

2. W wyborach do Senatu obywatel teutoński oddaje głos na maksymalnie dwóch kandydatów, albo oddaje głos pusty.

3. Głosowanie odbywa się przy użyciu ankiety bądź skryptu.

4. Wyniki są tajne do chwili wygaśnięcia terminu głosowania.

5. W odniesieniu do wyborów dodatkowych, o których mowa w art. 6. ust. 3 oraz w art. 7, obywatel teutoński oddaje głos na jednego kandydata, albo oddaje głos pusty.

Art.6. [Ustalenie wyniku wyborów]


1. W wyborach do Senatu wybiera się dwóch Senatorów.

2. Niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania Król podaje do publicznej wiadomości:

1) liczbę osób uprawnionych do głosowania,
2) liczbę oddanych głosów,
3) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
4) kandydatów, który uzyskali mandaty.

3. Mandaty uzyskują kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów Król, w ciągu 24h, postanawia o przeprowadzeniu dodatkowych wyborów.

Art. 7. [Dodatkowe wybory]


1. W dodatkowych wyborach biorą udział kandydaci, którzy uzyskali równą liczbę głosów.

2. Czas trwania dodatkowych wyborów wynosi 24h, pod warunkiem, że Król nie postanowi inaczej.

3. Jeżeli wynik dodatkowych wyborów nie pozwala na wyłonienie kandydata, który ma uzyskać mandat senatorski (równa liczba głosów), Król postanawia o przydzieleniu mandatu kandydatowi, który jest dłużej obywatelem teutońskim.

Art. 8. [Kadencja]


1. Czas trwania kadencji Senatorów określony jest w Konstytucji Królestwa Teutonii i jest liczony od momentu ogłoszenia informacji o objęciu godności Senatora przez kandydata.

2. Informację o objęciu godności Senatora jest publikowana na forum Senatu przez Marszałka lub jego zastępcę, a w przypadku, gdy w/w stanowiska są opróżnione, przez Króla.

Art. 9. [Wygaśnięcie mandatu]


1. Wygaśnięcie mandatu Senatora następuje wskutek:

1) zrzeczenia się mandatu,
2) oświadczenia woli o opuszczeniu lub opuszczenia Królestwa Teutonii,
3) utraty czynnego prawa wyborczego, tj. ustania przesłanek, o których mowa w art. 3, ust. 2,
4) uporczywego naruszania powagi Izby,
5) upływu kadencji Senatora.

2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Marszałek Senatu.

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu z powodów innych niż wymieniony w ust. 1 pkt 5 Senat obraduje w składzie niepełnym do końca trwającej sesji.

4. W przypadku, gdy mandat senatorski wygasa z powodu wymienionego w ust. 1 pkt 5, senator może uczestniczyć w sesji do jej zakończenia, jeżeli rozpoczęła się ona przed dniem, w którym zaistniała w/w przesłanka.

5. W każdym przypadku wygaśnięcia mandatu po zakończeniu obecnej sesji Senatu Król wyłania w wyniku wyborów uzupełniających do Senatu osobę, która zastąpi danego Senatora do końca kadencji.


Art. 10. [Protest wyborczy]


1. Przeciwko ważności wyborów może być wniesiony do Króla protest z powodu naruszenia przepisów prawa — nie później jednak, niż do piątego dnia po dniu ogłoszenia wyników.

2. W przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości, w szczególności przy oddawaniu lub zbieraniu głosów, Król orzeka unieważnienie wyborów i nakazuje ich ponowne przeprowadzenie, jeżeli z okoliczności wynika, że skutkiem tego będzie naprawienie stwierdzonych nieprawidłowości.

Art. 11. [Przypadki nadzwyczajne]


W przypadkach nieuregulowanych w ustawie rozstrzyga Król.


Art. 12. [Przepis końcowy]


Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Michael, R.T.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny