Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej — teksty jednolite, poz. 5680 [X]

Srebrny Róg, dnia 7 października 2012 r.

Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr 3/2012

o kształcie i kompetencjach urzędów dworskich

Art.1. [Cel ustawy]

Celem niniejszej ustawy jest określenie zasad tworzenia urzędów Królestwa, przydzielania im kompetencji, oraz powoływania i odwoływania urzędników.

Art. 2. [Zasady tworzenia urzędów Królestwa]

1. Urzędy Królestwa, zwane dalej urzędami, są tworzone przez Króla.

2. Król może przekazać kompetencje tworzenia urzędów urzędom (organom) już utworzonym, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania przez nie wyznaczonych zadań.

3. Król może, w szczególności, przekazać kompetencje tworzenia urzędów Lordowi Koadiutorowi.

4. Przekazanie kompetencji, o których mowa następuje w drodze rozporządzenia (Edykt Króla Teutonii).

5. Urząd jest tworzony mocą postanowienia Króla, lub urzędu, którym kompetencja ta została powierzona.

6. Postanowienie w sprawie utworzenia urzędu zawiera:

1) Miejsce i datę wydania oraz liczbę porządkową postanowienia, a także nazwę organu wydającego,
2) Nazwę tworzonego urzędu,
3) Cel działania,
4) Uprawnienia,
5) Obowiązki i zadania,
6) Datę wejścia w życie,
7) Podpis osoby reprezentującej organ wydający postanowienie.

7. Postanowienie może zawierać również, akt powołania na urząd. W takim wypadku, oprócz elementów wymienionych w ust. 5. postanowienie zawiera również, wskazanie osoby powoływanej, wraz z jej numerem identyfikacyjnym, obowiązującym na terytorium Księstwa Sarmacji.

Art. 3. [Kompetencje urzędów Królestwa]

1. Kompetencje urzędów Królestwa określane są w aktach ich utworzenia.

2. Kompetencje poszczególnych urzędów nie mogą się pokrywać.

3. W przypadku, gdy zaistnieje sytuacja określona w ust. 2, Król lub wyznaczony przez niego urzędnik podejmuje decyzję w sprawie przydzielenia przedmiotowej kompetencji jednemu z urzędów.

4. Nad działaniem urzędów Królestwa kontrolę sprawują organy tworzące, a także Król lub wyznaczony przez niego urzędnik, oraz Senat.

Art. 4. [Powoływanie urzędników]

1. Urzędników królewskich powołuje organ, który utworzył dany urząd, Król lub wyznaczony przez niego urzędnik, w szczególności Lord Koadiutor.

2. Urzędnikiem królewskim może zostać osoba, posiadająca obywatelstwo teutońskie, w rozumieniu art. 5. Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 19.03.2012r.

3. Powołanie urzędnika następuje w drodze postanowienia.

4. Postanowienie w sprawie powołania urzędnika zawiera:

1) Miejsce i datę wydania oraz liczbę porządkową postanowienia, a także nazwę organu wydającego,
2) Imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny osoby odwoływanej (jeśli dotyczy),
3) Imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny osoby powoływanej,
4) Nazwę urzędu, na który dana osoba jest powoływana,
5) Datę wejścia w życie,
6) Podpis organu uprawnionego do dokonania powołania.

5. Osoba powołana na urząd zobowiązana jest do złożenia, przed Królem, uroczystego ślubowania o następującej formule:

Obejmując urząd [określenie urzędu], uroczyście przysięgam, że w sprawowaniu obowiązków dochowam wierności Królowi i Królestwu, a dobro wspólne Teutonii będzie dla mnie zawsze najwyższym nakazem.

6. Przysięgę, o której mowa w ust. 5. można uzupełnić o zdanie Tak mi dopomóż Bóg lub inną formułę religijną.

7. Urzędnik składa przysięgę w wyznaczonym do tego dziale, na forum Królestwa Teutonii.

Art. 5. [Odwoływanie urzędników]

1. Urzędników królewskich odwołuje organ powołujący.

2. W przypadku, gdy organ powołujący zakończył swój byt lub jego działalność została zawieszona odwołania dokonuje Król lub wyznaczony przez niego urzędnik.

3. Organ powołujący odwołuje urzędników z własnej inicjatywy, na wniosek Króla lub wyznaczonego przez niego urzędnika.

4. Jeżeli zachodzą przesłanki określone w ust. 8, z wnioskiem o odwołanie urzędnika, po podjęciu uchwały w tej sprawie, może wystąpić także Senat.

5. Senat podejmuje uchwałę, o której mowa w ust. 3 zwykłą większością głosów.

6. Przepis ust. 4 nie ma zastosowania w przypadku, o którym mowa w art. 15 Konstytucji Królestwa Teutonii, z dnia 19.03.2012r.

7. Do odwoływania urzędników przepisy art. 4 ust. 3. oraz 4. stosuje się odpowiednio.

8. Odwołanie urzędnika następuje wskutek:

1) Rażącego naruszania praw Królestwa,
2) Skazania na karę banicji,
3) Opuszczenia Królestwa Teutonii,
4) Utraty obywatelstwa teutońskiego,
5) Rażącego niedbalstwa przy wypełnianiu obowiązków związanych z urzędem, lub w przypadku ich całkowitego niewypełniania.

9. Urzędnik może zostać odwołany, gdy:

1) Został skazany prawomocnym wyrokiem Sądu Koronnego za naruszenie praw Królestwa Teutonii, bądź Księstwa Sarmacji,
2) Nie wypełnia, bądź wypełnia nienależycie powierzone mu obowiązki,
3) Zaprzestał aktywnej działalności na terenie Królestwa,
4) Cel utworzenia urzędu został wypełniony, a wszystkie zadania wykonane.

Art. 6. [Przepisy końcowe]

1. Traci moc Dekret Króla Teutonii nr 3/2010 o Radzie Królewskiej.
2. Tracą moc rozporządzenia wykonawcze, uchwalone w odniesieniu do aktu określonego w ust. 1.
3. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Michael, R.T.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny