Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5702 [X]

Grodzisk, dnia 11 grudnia 2012 r.

Postanowienie Premiera

w sprawie powołania Rządu Gellonii i Starosarmacji (uchylony)

§ 1.

Powołuję w skład Rządu Gellonii i Starosarmacji:

  1. Jacka bar. von Hornika — na urząd Ministra Gospodarki, właściwego w sprawach nadzoru nad gellońsko-starosarmackimi spółkami akcyjnymi oraz reprezentowania prowincji w ich radach nadzorczych,
  2. Avrila hr. von Levengothona — na urząd Ministra Infrastruktury, właściwego w sprawach infrastruktury informatycznej prowincji oraz jej jednostek organizacyjnych.
  3. Jakuba mar. Bakonyi — na urząd Ministra Biurokracji, właściwego w sprawach biurokracji i ogólnej papierologii.

§ 2.

Powierzam Jakubowi mar. Bakonyi, Ministrowi Biurokracji, funkcję Wicepremiera. Upoważniam Wicepremiera do wykonywania kompetencji, obowiązków i zadań Premiera w przypadku ponad 24-godzinnej nieobecności Premiera oraz w zakresie określonym przez Premiera.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie od dnia po dniu ogłoszenia.

(—) Krzysztof mar. Czuguł-Chan,
Premier Gellonii i Starosarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny