Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum)Ordonanse Króla, poz. 5783 [X]

Almera, dnia 29 stycznia 2013 r.

Ordonans Króla Baridasu

o miejscowościach (uchylony)

Ja, Mikołaj Arped-Muzyk, wicekról, diuk Bramy Awary i baron Sierpca

w imieniu

JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI
PIOTRA II GRZEGORZA

księcia Sarmacji i króla Baridasu,
wielkiego księcia Arped, księcia Awary Południowej, suzerena Altbork, Bananopesztu, Bramy Awary, Cracoffii, Dahrimu, Jakobsztadt, Sierpca i Zollern, pana w Almerze i Ciuad de Bravo,

Art. 1.

Miejscowością jest lokacja historyczna umieszczona na terytorium Królestwa Baridasu na mapie stanowiącej oficjalną aplikację systemową.

Art. 2.

Prawo do złożenia wniosku przed władzami Księstwa Sarmacji o umieszczenie lokacji historycznej na mapie przysługuje Królowi oraz panom lennym za zgodą Króla.

Art. 3.

  1. Miejscowości na prawie królewskim stanowią właśność Królestwa.
  2. Naczelników powołuje i odwołuje Król.
  3. Naczelnik działa jak użytkownik wieczysty.
  4. 20% przychodu miejscowości stanowi przychód miasta będącego stolicą powiatu.
  5. Królestwo zapewnia finansowanie potrzeb miejscowości na poziomie ustalonym przez Prezydium Rady.

Art. 4.

Stosunki między władzami miejscowości na prawie lennym a panem lennym określa odpowiedni akt pana lennego.

Art. 5.

  1. Władze autonomii w terminie 7 dni od zaistnienia takiej możliwości w odpowiednim akcie podejmą decyzję o obowiązywaniu przepisów niniejszego ordonansu na ich terytoriach.
  2. Naczelnikom miejscowości na prawie królewskim, które w wyniku zmiany granic powiatu znalazły się przy granicy powiatów albo na terytorium innego powiatu przysługuje prawo określenia przynależności terytorialnej do jednego z nich.
  3. Przepisu ustępu poprzedzjącego nie stosuje się w przypadku, jeśli przepisy niniejszego ordonansu nie obowiązują na terytorium jednego z powiatów, o których mowa w ustępie poprzedzającym.

Art. 6.

Ordonans wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Mikołaj diuk Arped-Muzyk, v-r.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny