Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuDekrety i uniwersały — zmiany, poz. 5786 [X]

Almera, dnia 1 lutego 2013 r.

Ustawa Rady Królestwa

— Ordynacja wyborcza (uchylony)

MY, OŚWIECONA RADA KRÓLESTWA BARIDASU
w składzie:

Jego Królewska Wysokość Mikołaj Arped-Muzyk,
Jaśnie Wielmożny Markiz Teodozjusz Azoramath-Arped,
Prześwietny Hrabia Simon Peter Liberi,
Prześwietny Hrabia Michał Hodża Kiełbasa-Krakowski,
Wielmożny Wicehrabia Markus Arped-Iwanowicz,
Wielmożny Wicehrabia Ignacy Chojnacki de Ruth,
Wielmożny Wicehrabia Fryderyk von Hohenzollern,
Sławetny Baronet Li Xianfeng,
Sławetny Baronet Patrik Arped-Iwanowicz,
Poważany Kawaler Paulus Buddus,
Poważany Kawaler Damian Arped-Suchomsky,

uzyskawszy sankcję

JEGO KRÓLEWSKIEJ WYSOKOŚCI
MIKOŁAJA ARPEDA-MUZYKA,

króla-seniora i wicekróla Baridasu,

działającego w imieniu

JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI
PIOTRA II GRZEGORZA,

księcia Sarmacji i króla Baridasu,
wielkiego księcia Arped, księcia Awary Południowej, suzerena Altbork, Bananopesztu, Bramy Awary, Cracoffii, Dahrimu, Jakobsztadt, Sierpca i Zollern, pana w Almerze i Ciuad de Bravo,

stanowimy, co następuje:

Art. 1. [Cel ustawy]

Ustawa normuje zasady i tryb przeprowadzania wyboru Przewodniczącego oraz warunki objęcia i odwołania z tego urzędu.

(Art. 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą Rady Królestwa o zmianie Ordynacji wyborczej z dnia 20 października 2013 r.)

Art. 2. [Prawa wyborcze]

 1. Prawo wyboru Przewodniczącego mają obywatele baridajscy.
 2. Przewodniczącym może zostać wybrany członek Rady Królestwa, który:
  1. zostanie zgłoszony przez co najmniej dwóch członków Rady Królestwa,
  2. (Skreślony)
  3. w chwili rozpoczęcia głosowania nie odbywa kary więzienia, chyba że skończy się ona w ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyników wyboru,
  4. (Skreślony)
  5. w chwili rozpoczęcia głosowania nie jest funkcjonariuszem publicznym prowincji Księstwa Sarmacji.
 3. Listę kandydatów dopuszczonych do ubiegania się o urząd Przewodniczącego sporządza — na podstawie ust. 2 — Marszałek Dworu Królewskiego, niezwłocznie po upływie terminu zgłaszania kandydatur.

(Art. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Rady Królestwa o zmianie Ordynacji wyborczej z dnia 20 października 2013 r.)

(Art. 2 ust. 2 pkt 5 dodany Ustawą Rady Królestwa o zmianie Ordynacji wyborczej z dnia 23 lutego 2016 r.)

(Art. 2 w brzmieniu ustalonym ustawą Rady Królestwa z dnia 13 lipca 2016 r. o zmianie Ordynacji wyborczej)

Art. 3. [Zarządzanie wyboru]

 1. Wybór zarządza Król, w drodze postanowienia, nie później niż 10 dni przed upływem kadencji Przewodniczącego, wyznaczając termin głosowania przypadający w trakcie sprawowania urzędu, a w razie jego opróżnienia — nie później niż w piątym dniu po opróżnieniu urzędu, wyznaczając termin głosowania przypadający w ciągu 14 dni od dnia zarządzenia wyboru.
 2. Postanowienie w sprawie zarządzenia wyboru określa:
  1. termin zgłaszania kandydatur,
  2. termin głosowania,
  3. wątek w poddziale „Domena Królewska” przeznaczony do zgłaszania kandydatur.
 3. Termin zgłaszania kandydatur jest siedmiodniowy.
 4. Termin głosowania jest trzydniowy, obejmuje dzień wolny od pracy zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

(Art. 3 ust. 4 w brzmieniu ustalonym Ustawą Rady Królestwa o zmianie Ordynacji wyborczej z dnia 24 maja 2013 r.)

(Art. 3 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą Rady Królestwa o zmianie Ordynacji wyborczej z dnia 20 października 2013 r.)

Art. 4. [Cisza wyborcza]

(Skreślony)

(Art. 4 skreślony Ustawą Rady Królestwa o zmianie Ordynacji wyborczej z dnia 24 maja 2013 r.)

Art. 5. [Głosowanie]

 1. Przewodniczący jest wybierany w głosowaniu równym, bezpośrednim i tajnym.
 2. W wyborze na urząd Przewodniczącego obywatel baridajski oddaje głos na jednego kandydata albo oddaje głos pusty.
 3. Na Przewodniczącego wybrany zostaje kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, trzeciego dnia po pierwszym głosowaniu rozpoczyna się ponowne głosowanie.
 4. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. Jeżeli którykolwiek z tych dwóch kandydatów wycofa zgodę na kandydowanie lub utraci prawo wyborcze, w jego miejsce do wyboru w ponownym głosowaniu dopuszcza się kandydata, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu. W takim przypadku datę ponownego głosowania odracza się o dalsze 3 dni.
 5. Na Przewodniczącego wybrany zostaje kandydat, który w ponownym głosowaniu otrzymał więcej głosów. Jeżeli kandydaci otrzymali taką samą liczbę głosów, wybory zarządza się ponownie. Przepis art. 3 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
 6. Niezwłocznie po upływie terminów przewidzianych na przeprowadzenie głosowania, Król, w drodze obwieszczenia, podaje do publicznej wiadomości:
  1. liczbę osób uprawnionych do głosowania,
  2. liczbę głosów oddanych,
  3. liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów i liczbę głosów pustych.
 7. W przypadku zgłoszenia jednej kandydatury na urząd Przewodniczącego, kandydat zostaje wybrany na urząd po upłynięciu terminu zgłaszania kandydatur.

(Art. 5 ust. 5 w brzmieniu ustalonym Ustawą Rady Królestwa o zmianie Ordynacji wyborczej z dnia 24 maja 2013 r.)

(Art. 5 ust. 1, 2, 3 i 5 w brzmieniu ustalonym Ustawą Rady Królestwa o zmianie Ordynacji wyborczej z dnia 20 października 2013 r.)

(Art. 5 ust. 7 dodany Ustawą Rady Królestwa o zmianie Ordynacji wyborczej z dnia 2 września 2015 r.)

Art. 6. [Kadencja Przewodniczącego]

 1. Kadencja Przewodniczącego rozpoczyna się z dniem powołania go przez Króla — co następuje po obwieszczeniu wyników wyboru — a kończy po upływie trzech miesięcy.
 2. W przypadku, kiedy Rada nie dokonała wyboru Przewodniczącego w przewidzianych niniejszą ustawą terminach, a w szczególności nie dokonała wyboru w trakcie pierwszego głosowania, Król może powierzyć tymczasowe pełnienie obowiązków Przewodniczącego osobie dotychczas sprawującej urząd Przewodniczącego.

(Art. 6 w brzmieniu ustalonym Ustawą Rady Królestwa o zmianie Ordynacji wyborczej z dnia 20 października 2013 r.)

Art. 7. [Rezygnacja]

 

 1. Przewodniczący może zrezygnować z pełnienia urzędu w trakcie kadencji.
 2. Król przyjmuje rezygnację w ciągu trzech dni i powierza obowiązki Przewodniczącego Marszałkowi Dworu Królewskiego, który sprawuje je do chwili wyboru Przewodniczącego kolejnej kadencji.
 3. Jeżeli Marszałek Dworu Królewskiego nie może wykonywać obowiązków Przewodniczącego, obowiązki te przejmuje wyznaczona przez Króla osoba.

(Art. 7 w brzmieniu ustalonym Ustawą Rady Królestwa o zmianie Ordynacji wyborczej z dnia 20 października 2013 r.)

Art. 8. [Wotum nieufności]

 1. Rada wyraża Przewodniczącemu wotum nieufności większością bezwzględną w obecności co najmniej połowy obywateli baridajskich, o których mowa w art. 2 ust. 1 na wniosek zgłoszony przez co najmniej 3 obywateli baridajskich oraz wskazujący imiennie kandydata na Przewodniczącego. Jeżeli uchwała została przyjęta przez Radę, Król przyjmuje dymisję Przewodniczącego i powołuje wybranego przez Radę nowego Przewodniczącego.
 2. Wniosek o podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1, może być poddany pod debatę i głosowanie wyłącznie przez Marszałka Dworu Królewskiego. Powtórny wniosek może być złożony nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia złożenia poprzedniego wniosku. Powtórny wniosek może być złożony przed upływem 14 dni, jeżeli wystąpi z nim co najmniej ⅓ obywateli baridajskich.
 3. (Skreślony)

(Art. 8 ust. 3 w brzmieniu ustalonym Ustawą Rady Królestwa o zmianie Ordynacji wyborczej z dnia 26 czerwca 2013 r.)

(Art. 8 w brzmieniu ustalonym Ustawą Rady Królestwa o zmianie Ordynacji wyborczej z dnia 20 października 2013 r.)

Art. 9. [Protest wyborczy]

 1. Każdy obywatel baridajski może złożyć skargę do Króla z powodu naruszenia przepisów niniejszej ustawy — nie później jednak, niż do siódmego dnia po dniu obwieszczenia wyników.
 2. W przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości, w szczególności przy przyjmowaniu zgłoszonych kandydatur, Król unieważnia wybory. Przepis art. 3 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

(Art. 9 ust. 1-2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Rady Królestwa o zmianie Ordynacji wyborczej z dnia 24 maja 2013 r.)

Art. 10. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Mikołaj diuk Arped-Muzyk,
r-s., v-r.

(—) Markus v-hr. Arped-Iwanowicz,
Minister-Prezydent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny