Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 5788 [X]

Grodzisk, dnia 2 lutego 2013 r.

Rozporządzenie Kanclerza

o finansach publicznych (uchylony)

Art. 1. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

 1. „Ministrze Finansów” — należy przez to rozumieć członka Rady Ministrów właściwego do spraw wypłaty wynagrodzeń,
 2. „Ministrze Kultury” — należy przez to rozumieć członka Rady Ministrów właściwego do spraw polityki kulturalnej,
 3. „Aktywnych obywatelach” — należy przez to rozumieć obywateli sarmackich aktywnych w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim.

Art. 2. [Podatki i opłaty]

 1. Podatek od sprzedaży zboża wynosi 20% oraz stanowi dochód właściciela miejscowości, w której dokonano sprzedaży zboża.
 2. Czynsz od tantiem w serwisie prasowym wynosi 25% i stanowi dochód wydawcy.
 3. Czynsz od podróży koleją wynosi 50% i stanowi dochód właściciela linii kolejowej, którą podróżowano.
 4. Podatek od uboju bawołów wynosi 75%, z czego 20% stanowi dochód właściciela powiatu (miejscowości lub lenna), na obszarze którego dokonano uboju, a pozostałe 55% dochód Rady Ministrów.
 5. Podatek od uboju kukułów, połowu szprotów oraz wydobycia diamentów wynosi 75% i stanowi dochód Rady Ministrów.
 6. Opłata od zmiany nazwy instytucji wynosi 5 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.
 7. Opłata za rozpatrzenie wniosku wymagającego bezpośrednich zmian w bazie danych lub na serwerze Księstwa Sarmacji wynosi od 5 000 do 10 000 lt i stanowi dochód funkcjonariusza państwowego rozpatrującego wniosek. Funkcjonariusz przystępuje do rozpatrzenia wniosku po uiszczeniu opłaty przez wnioskodawcę.

Art. 3. [Wynagrodzenia i premie]

 1. Z budżetu Rady Ministrów wypłaca się wynagrodzenia Kanclerza, ministrów, sekretarzy, przedstawicieli dyplomatycznych Księstwa Sarmacji, Prefekta Generalnego, posłów, sędziów i asesorów Sądu Koronnego oraz administratora Złotych Cytatów.
 2. Funkcjonariuszowi państwowemu przysługuje jedno wynagrodzenie, niezależnie od liczby sprawowanych funkcji państwowych.
 3. Wynagrodzenie funkcjonariusza państwowego wynosi 350 lt dziennie.
 4. Kanclerz może przyznać funkcjonariuszowi państwowemu premię w wysokości do 40 000 lt za dany miesiąc kalendarzowy.
 5. Wynagrodzenie, wraz z premią, wypłaca Minister Finansów, w terminie 7 dni od dnia zakończenia miesiąca kalendarzowego.

Art. 4. [Subwencje dla prowincji]

 1. W terminie 7 dni od dnia zakończenia miesiąca kalendarzowego Rada Ministrów, w drodze uchwały, przeznacza na subwencje dla prowincji od 10% do 50% kwoty znajdującej się na rachunku Skarbu Koronnego, po przekazaniu na niego środków z rachunków Rady Ministrów, Bramy Sarmackiej, Parku Stołecznego, Sztuki Ulicznej i Złotych Cytatów oraz wypłaceniu wynagrodzeń i premii, o którym mowa w art. 3.
 2. Wysokość subwencji dla prowincji oblicza się według wzoru (0,08 × S) + (OP/OS × 0,6 × S), gdzie S jest kwotą określoną w uchwale Rady Ministrów, OP jest liczbą aktywnych obywateli zamieszkujących prowincję w chwili wydania uchwały, a OS jest liczbą aktywnych obywateli.
 3. Wysokość subwencji dla prowincji obliczoną zgodnie z ust. 2 pomniejsza się o części poprzednich subwencji niewykorzystane lub wykorzystane z naruszeniem warunków subwencji.

Art. 5. [Budżet Książęcych Sił Zbrojnych]

 1. Z budżetu Rady Ministrów wypłaca się żołd żołnierzy Książęcych Sił Zbrojnych, w wysokości określonej przez artykuły hetmańskie.
 2. W terminie 7 dni od dnia zakończenia miesiąca kalendarzowego Książęce Siły Zbrojne przekazują Radzie Ministrów wykaz żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.
 3. Minister Finansów przekazuje Książęcym Siłom Zbrojnym środki na wypłatę żołdu w terminie 7 dni od dnia otrzymania wykazu, o którym mowa w ust. 2.

Art. 6. [Pensja obywatelska]

 1. Niezwłocznie po ogłoszeniu uchwały określonej w art. 4 oraz wypłaceniu żołdu lub upływie terminu na przekazanie wykazu, o których mowa w art. 5, Rada Ministrów, w drodze uchwały, przeznacza nie mniej niż połowę kwoty pozostałej na rachunku Skarbu Koronnego do równego podziału między aktywnych obywateli.
 2. Pensja obywatelska nie przysługuje obywatelowi odbywającemu karę więzienia.

Art. 7. [Dotacje]

 1. Twórcy inicjatywy użytecznej społecznie można przyznać dotację na realizację inicjatywy, w wysokości do 150 000 lt z budżetu Rady Ministrów. W przypadkach szczególnie uzasadnionych można przyznać dotację w wyższej kwocie.
 2. Wniosek o dotację składa się na ręce Ministra Kultury, w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego. Wniosek zawiera w szczególności:
  1. nazwę i opis inicjatywy,
  2. czas trwania inicjatywy lub okres, na jaki ma być przyznana dotacja,
  3. wnioskowaną kwotę dotacji i sposób jej wykorzystania,
  4. uzasadnienie.
 3. Minister Kultury może poprosić wnioskodawcę o zmianę lub uzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie. Po rozpoznaniu wniosku Minister Kultury ogłasza zamiar przyznania lub odmowy przyznania dotacji.
 4. Minister Kultury, w okresie do 30 dni od dnia zakończenia inicjatywy lub okresu, na jaki została przyznana dotacja, może zobowiązać wnioskodawcę do przedstawienia, w określonym terminie, sprawozdania z wykorzystania dotacji, zawierającego w szczególności dane przelewów związanych z otrzymaną dotacją.
 5. Minister Kultury przyznaje dotację do wysokości 50 000 lt w drodze własnej decyzji, a w przypadku wyższej kwoty przedstawia wniosek Radzie Ministrów, wraz z własną rekomendacją, która przyznaje dotację w drodze uchwały.

Art. 8. [Zwrot dotacji]

 1. Twórca inicjatywy, na realizację której przyznano dotację, zamieszcza we wszystkich jej materiałach znak graficzny informujący o przyznanej dotacji, określony przez Kanclerza.
 2. Dotacja niewykorzystana podlega zwrotowi.
 3. Dotacja wykorzystana niezgodnie ze złożonym wnioskiem podlega zwrotowi w odpowiedniej części, powiększonej o 25% kwoty dotacji. Przepis zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio w przypadku niezłożenia przez wnioskodawcę sprawozdania, o którym mowa w art. 7 ust. 4. W uzasadnionych przypadkach, można odstąpić od powiększania kwoty zwrotu.
 4. Dotacja podlega zwrotowi w wysokości 50% w przypadku naruszenia przez twórcę inicjatywy przepisu ust. 1.

Art. 9. [Nagroda państwowa]

Twórcy inicjatywy użytecznej społecznie lub dzieła o istotnej wartości artystycznej można przyznać nagrodę w wysokości do 150 000 lt z budżetu Rady Ministrów. Przepis art. 7 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

Art. 10. [Wsparcie dla nowych obywateli]

Równocześnie z wydaniem przez Księcia postanowienia w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego, mieszkańcowi nabywającemu obywatelstwo po raz pierwszy przyznaje się 20 000 lt z budżetu Rady Ministrów.

Art. 11. [Zasiłek socjalny]

 1. Zasiłek socjalny w wysokości 5 000 lt z budżetu Rady Ministrów przysługuje, raz w miesiącu kalendarzowym, każdemu mieszkańcowi, który w chwili rozpatrywania wniosku:
  1. posiada mniej niż 5 000 lt,
  2. ma ustawiony awatar i podpis na Forum Centralnym,
  3. ma ustawiony awatar w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji.
 2. Wniosek o zasiłek socjalny składa się na ręce Ministra Finansów, w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego.
 3. Minister Finansów przyznaje zasiłek socjalny w drodze decyzji. Decyzja nie podlega obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwie Sarmacji.

Art. 12. [Przepisy końcowe]

 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Traci moc Rozporządzenie Kanclerza o finansach publicznych z dnia 30 sierpnia 2011 r.

(—) Mikołaj diuk Wiśnicki,
Kanclerz.

(—) Piotr Mikołaj,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny