Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 5802 [X]

Grodzisk, dnia 5 lutego 2013 r.

Ustawa Konstytucyjna

o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji

Art. 1.

Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

  1. Skreśla się art. 23 ust. 2 („Rozporządzenia podlegają rozpatrzeniu przez Sejm w terminie siedmiu dni od dnia ich ogłoszenia, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 3”);
  2. W art. 23 dodaje się ust. 4 w brzmieniu „Ustawa może przewidywać, że rozporządzenie Księcia wydane na podstawie i w granicach zawartego w niej upoważnienia nie wymaga zatwierdzenia przez Sejm”;
  3. Art. 27 ust. 1 pkt 2 („Marszałek Sejmu zarządza referendum […] w sprawie rozporządzenia zatwierdzonego przez Sejm”) otrzymuje brzmienie „Marszałek Sejmu zarządza referendum […] w sprawie rozporządzenia zatwierdzonego lub niewymagającego zatwierdzenia przez Sejm”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny