Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej, poz. 5929 [X]

Srebrny Róg, dnia 14 kwietnia 2013 r.

Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr 2/2013

o zmianie Konstytucji Królestwa Teutonii. (uchylony)

Art. 1

W Konstytucji Królestwa Teutonii z dn. 19 marca 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

  1. Art. 19 otrzymuje brzmienie: "W skład Senatu, jako Senatorzy wchodzą wszyscy aktywni w rozumieniu odrębnych przepisów prawa obywatele teutońscy zamieszkujący Królestwo Teutonii."
  2. Art. 21 ust. 1 "Pracami Senatu kieruje Marszałek, wybierany przez senatorów w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów. Wybór Marszałka przeprowadza Król." przyjmuje brzmienie: "Pracami Senatu kieruje Marszałek, wybierany przez senatorów na sześciomiesięczną kadencję - w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów. Wybór Marszałka przeprowadza Król."
  3. Art. 23 ust. 1 "Inicjatywa ustawodawcza przysługuje Królowi, Senatorom i grupie co najmniej czterech obywateli teutońskich" przyjmuje brzmienie: " Inicjatywa ustawodawcza przysługuje Królowi i Senatorom."

Art. 2

Traci moc Ustawa Senatu Teutonii nr 2/2012 — ordynacja wyborcza, z dnia 4 września 2012 r.

Art. 3

Ustawa wchodzi w życie z chwilą przyjęcia Regulaminu Senatu.

/-/ Michael von Lichtenstein, Rex Teutoniae

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny