Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiDwór Książęcy i starostowie, poz. 5944 [X]

Grodzisk, dnia 20 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Księcia

w sprawie konstytucji Dworu książęcego

My, Mikołaj Jan,
książę Sarmacji, król Baridasu i Sclavinii, suweren Teutonii i Wandystanu, pan w Grodzisku etc. etc.
stanowimy co następuje:


§ 1.

  1. Dwór Książęcy składa się z:
1) Rady Książęcej,
2) Heroldii Księstwa Sarmacji,
3) Pocztu Książęcego.
  1. Na czele Dworu Książęcego stoi Marszałek Dworu.


§ 2.


1. Rada Książęca służy księciu radą i pomocą w sprawach istotnych dla istnienia Księstwa.
2. Książę może powierzyć poszczególnym Radcom Książęcym wykonywanie zadań w jego imieniu.
3. W skład Rady Książęcej wchodzą Marszałek Dworu i Radcy Książęcy.


§ 3.


1. Heroldia Księstwa Sarmacji odpowiada za administrowanie tytułami szlacheckimi i arystokratycznymi.
2. Heroldia Księstwa Sarmacji w szczególności:

1) prowadzi rejestr osób posiadających sarmacki tytuł szlachecki lub arystokratyczny,
2) prowadzi rejestr lenn na terytorium Księstwa Sarmacji nadanych przez księcia,
3) prowadzi rejestr zezwoleń na posługiwanie się na terytorium Księstwa Sarmacji tytułami honorowymi oraz tytułami państw trzecich,
4) gromadzi wizerunki i opisy herbów szlachty i arystokracji Księstwa Sarmacji, a także herbów prowincji, ziem, miast i wsi znajdujących się na terytorium Księstwa Sarmacji,
5) w porozumieniu z księciem i Radą Książęcą normuje zasady heraldyczne panujące na terytorium Księstwa Sarmacji i dba o poprawność herbów użytkowanych na jego terytorium.


3. W skład Heroldii Księstwa Sarmacji wchodzą Herold Koronny stojący na jej czele oraz heroldzi.

§ 4.

W skład Pocztu Książęcego wchodzą honorowi urzędnicy nadworni powołani za zasługi położone na rzecz monarchii i Księstwa Sarmacji.


§ 5.


1.  Odwołujemy wszystkich dotychczasowych członków Dworu Książęcego.
2. W uznaniu pracy członków Dworu Książęcego wypłacamy im po 25 000lt z naszej prywatnej szkatuły.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia. Traci moc Zarządzenie Księcia w sprawie konstytucji Dworu z dnia 1 grudnia 2012 r.

(—) Mikołaj Jan.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny