Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 5948 [X]

Grodzisk, dnia 26 kwietnia 2013 r.

Ustawa Konstytucyjna

o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji

Art. 1. [System informatyczny]

W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

  1. W art. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu „Określenie podmiotów zobowiązanych do ponoszenia podatków, opłat i innych obowiązków oraz ich przedmiotu i wysokości lub zakresu, a także zasad korzystania z ulg i zwolnień może nastąpić tylko w ustawie lub rozporządzeniu zatwierdzonym przez Sejm”;
  2. Art. 10 ust. 5[1] otrzymuje brzmienie „Książę dysponuje domeną i serwerem Księstwa Sarmacji na zasadach określonych w ustawie”;
  3. Art. 10 ust. 6[2] otrzymuje brzmienie „Książę wydaje rozporządzenia na podstawie upoważnień zawartych w ustawach”;
  4. W art. 54 ust. 1 zd. 1[3] skreśla się słowa „art. 10 ust. 6 (wydawanie rozporządzeń w zakresie wynikającym z zarządzania domeną, serwerem i systemem informatycznym)”, a odesłanie do art. 10 ust. 5 zmienia się odpowiednio do treści pkt 2;
  5. Art. 54 ust. 2[4] otrzymuje brzmienie „Ustawa, o której mowa w art. 10 ust. 5, wymaga zgody Księcia”.

Art. 2. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

_____________________________

  1. Książę zarządza domeną, serwerem i systemem informatycznym Księstwa Sarmacji.
  2. Książę wydaje rozporządzenia na podstawie upoważnień zawartych w ustawach oraz w zakresie wynikającym z zarządzania domeną, serwerem i systemem informatycznym Księstwa Sarmacji.
  3. Ustawa o zmianie art. 4 ust. 2 (monarchia jako forma rządów), art. 9 (następca tronu), art. 10 ust. 5 (zarządzanie domeną, serwerem i systemem informatycznym), art. 10 ust. 6 (wydawanie rozporządzeń w zakresie wynikającym z zarządzania domeną, serwerem i systemem informatycznym), art. 11 (tytuły, lenna i herby), art. 13 ust. 1 pkt 1 (tymczasowe sprawowanie władzy książęcej przez Regenta), art. 38 (Sąd Najwyższy), art. 53 (ustawa o zmianie Konstytucji) lub niniejszego artykułu wymaga zgody Księcia.
  4. Książę może odmówić podpisania ustawy wprowadzającej istotne zmiany w założeniach systemu informatycznego lub jeżeli jej wykonanie w systemie informatycznym wymaga znacznego nakładu pracy.

(—) Mikołaj Jan.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny