Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej — teksty jednolite, poz. 5967 [X]

Srebrny Róg, dnia 11 maja 2013 r.

Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr 3/2013

— Regulamin Senatu (uchylony)

Dział I ["Przepisy ogólne"]

Art. 1

1. Obowiązki i prawa Senatorów oraz warunki wykonywania madatu określone są przez Konstytucję Królestwa Teutonii.

2. Regulamin Senatu określna szczegółowe obowiązki i prawa Senatorów związane z organizacją wewnętrzną i porządkiem prac Senatu.

Art. 2

Senatorowie w swojej działalności kierują się dobrem Narodu Teutońskiego i własnym sumieniem.

Art. 3

Senat przyjmuje uchwały i ustawy zwykłą większością głosów, chyba że prawo stanowi inaczej.

Dział II ["Sesje Senatu"]

Art. 4

1. Senat obraduje sesyjnie.

2. Sesję Senatu zwołuje Marszałek Senatu.

Art. 5

1. Marszałek Senatu po wpłynięciu projektu ustawy do Laski Marszałkowskiej, otwiera na forum Królestwa Teutonii listę obywatelską.

2. Na listę obywatelską wpisują się Teutończycy, którzy wyrażają tym samym chęć udziału w obradach i głosowaniu Senatu.

3. Lista obywatelska jest otwarta od chwili jej otworzenia przez 48 następnych godzin. Zamknięcie listy stwierdza Marszałek Senatu.

4. Nie można dopisać się do listy po jej zamknięciu.

Art. 6

Po zamknięciu listy obywatelskiej Marszałek otwiera Sesję Senatu.

Art. 7

Wymagane quorum, do przyjęcia ustawy lub uchwały, ustalane jest od liczby obywateli biorących udział w Sesji, jako Senatorów.

Dział III ["Wybór Marszałka Senatu"]

Art. 8

1. Urząd Marszałka Senatu jest kadencyjny.

2. Kadencję Marszałka Senatu ustala Konstytucja Królestwa Teutonii.

Art. 9

Król, przed otworzeniem sesji wybierającej Marszałka, otwiera listę obywatleską, na którą wpisują się obywatele teutońscy, którzy wyrażają tym samym chęć udziału w sesji wyłanijącej Marszałka Senatu.

Art. 10

Marszałek Senatu wybierany jest w drodze uchwały.

Dział IV ["Organy Senatu"]

Art. 11

Organami Senatu są:

Art. 12

Marszałek Senatu:

Art. 13

Wicemarszałek Senatu powoływany jest Marszałka Senatu w celu zastepowania go pod jego nieobecność lub pomocy w wykonywanej pracy.

Dział V ["Zakończenie"]

Art. 14

Niniejsza ustawa wchodzi w życie z chwilą podpisania przez Króla.

/—/ Michael von Lichtenstein, Rex Teutoniae

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny