Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 5985 [X]

Almera, dnia 24 maja 2013 r.

Ustawa Rady Królestwa

o zmianie Ordynacji wyborczej (uchylony)

MY, OŚWIECONA RADA KRÓLESTWA BARIDASU
w składzie:

Jego Królewska Wysokość Mikołaj Arped-Muzyk,
Jego Królewska Wysokość Markus Arped-Iwanowicz,
Wielmożny Wicehrabia Fryderyk von Hohenzollern,
Sławetny Baronet Li Xianfeng,
Sławetny Baronet Patrik Arped-Iwanowicz,
Poważany Kawaler Paulus Buddus,
Poważany Kawaler Damian Arped-Suchomsky,

uzyskawszy sankcję

JEGO KRÓLEWSKIEJ WYSOKOŚCI
MARKUSA ARPEDA-IWANOWICZA,

regenta Baridasu,

działającego w imieniu

JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI
MIKOŁAJA II JANA,

księcia Sarmacji i króla Baridasu,
wielkiego księcia Arped, księcia Awary Południowej, suzerena Altbork, Bananopesztu, Bramy Awary, Cracoffii, Dahrimu, Jakobsztadt, Sierpca i Zollern, pana w Almerze i Ciuad de Bravo,

stanowimy, co następuje:

Art. 1.

W Ustawie Rady Królestwa — Ordynacja wyborcza z dnia 1 lutego 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Art. 3 ust. 4 („Termin głosowania jest trzydniowy, obejmuje dzień wolny od pracy zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a upływa ostatniego dnia głosowania o godzinie 21.00”) otrzymuje brzmienie: „Termin głosowania jest trzydniowy, obejmuje dzień wolny od pracy zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej”.
  2. Skreśla się art. 4 („W dniu zarządzenia wyboru Król może wprowadzić zakaz wygłaszania przemówień oraz publikowania materiałów wyborczych, jak również prowadzenia w inny sposób agitacji w części lub całości terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania”).
  3. Art. 5 ust. 5 („Na Ministra-Prezydenta wybrany zostaje kandydat, który w ponownym głosowaniu otrzymał więcej głosów”) otrzymuje brzmienie: „Na Ministra-Prezydenta wybrany zostaje kandydat, który w ponownym głosowaniu otrzymał więcej głosów. Jeżeli kandydaci otrzymali taką samą liczbę głosów, wybory zarządza się ponownie. Przepis art. 3 ust. 1 stosuje się odpowiednio”.
  4. Art. 9 ust. 1 („Każdy obywatel baridajski może wnieść do sądu orzekającego w sprawach naruszenia przepisów aktów prawnych Królestwa Baridasu, protest przeciwko ważności wyboru z powodu naruszenia przepisów niniejszej ustawy — nie później jednak, niż do siódmego dnia po dniu obwieszczenia wyników”) otrzymuje brzmienie: „Każdy obywatel baridajski może złożyć skargę do Króla z powodu naruszenia przepisów niniejszej ustawy — nie później jednak, niż do siódmego dnia po dniu obwieszczenia wyników”.
  5. Art. 9 ust. 2 („W przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości, w szczególności przy przyjmowaniu zgłoszonych kandydatur, sąd orzeka unieważnienie wyboru i nakazuje jego ponowne przeprowadzenie” otrzymuje brzmienie: „W przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości, w szczególności przy przyjmowaniu zgłoszonych kandydatur, Król unieważnia wybory. Przepis art. 3 ust. 1 stosuje się odpowiednio”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Markus v-hr. Arped-Iwanowicz,
Regent.

(—) Patrik bnt Arped-Iwanowicz,
Minister-Prezydent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny