Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskUchwały, poz. 605 [X]

Grodzisk, dnia 2 sierpnia 2006 r.

Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 29

- budżet na miesiące sierpień i wrzesień 2006 r. (uchylony)

§ 1. [Dochody i wydatki]

 1. Łączna suma środków finansowych stanowiących własność Książęcego Miasta Grodziska wynosi 4842,35.
 2. Dochody Książęcego Miasta Grodziska w okresie budżetowym czerwiec - lipiec 2006 r. wyniosły, zgodnie z § 2, 1260 lt.
 3. Wydatki Książęcego Miasta Grodziska ustala się, zgodnie z § 3, na kwotę nie większą, niż 1260 lt.

§ 2. [Dochody]

 1. Dochody ze sprzedaży gruntów: 560 lt.
 2. Dochody ze spadków, zapisów i darowizn: 20 lt.
 3. Dochody ze środków finansowych otrzymanych od Korony: 700 lt.
 4. Dochody z pozostałych źródeł: 0 lt.

§ 3. [Wydatki]

 1. Wynagrodzenie przewodniczącego Rady: 40 lt.
 2. Wynagrodzenie pracowników administracji: 80 lt.
 3. Dotacje w formie świadczeń pieniężnych dla przedsięwzięć użytecznych społecznie w Książęcym Mieście Grodzisku: 1140 lt.

§ 4. [Przeznaczenie nadwyżki]

Różnicę między dochodami a wydatkami przeznacza się na ogólną rezerwę budżetową.

§ 5. [Przepisy końcowe]

 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książęcego Miasta Grodziska.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem, o którym mowa w art. 5 ust. 5 Ustawy o trzech zasadach integralności Księstwa Sarmacji.

(—) Łukasz bnt Kowalski,
przewodniczący Rady Książęcego Miasta Grodziska

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny