Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (Królestwo), poz. 6061 [X]

Eldorat, dnia 20 lipca 2013 r.

Konstytucja

Królestwa Sclavinii

My społeczeństwo Sclavińskie połączone na nowo Unią wiekuistą z Jego Książęcym Majestatem, Księciem Sarmacji, w obliczu reform mających na celu odnowienie świetności Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, a także chcąc sumiennie swoje obowiązki wobec Ojczyzny sprawować, gwarantem ciągłości Państwa i swobód obywatelskich takie prawo ustanawiamy.

Art.1 [Królestwo Sclavinii]

1. Królestwo Sclavinii jest prowincją Księstwa Sarmacji.

2. Suwerenem Królestwa Sclavinii jest Książę Sarmacji z tytułem Króla Sclavinii.

3. Tron Królestwa Sclavinii jest dziedziczny i należy do Księcia Sarmacji i Jego następców.

4. Barwami Królestwa Sclavinii są kolory : błękitny i biały, ułożone w poziomych pasach. Błękitny pas jest na górze, a biały na dole.

5. Herbem Królestwa Sclavinii jest http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/img_132_6.png

6. Flagą Królestwa Sclavinii jest prostokąt o barwach Królestwa Sclavinii, którego stosunek długości do szerokości wynosi 8:5.

7. Hymnem Królestwa Sclavinii jest „Złoty Wieniec Chwały”.

8. Stolicą Królestwa Sclavinii jest Miasto Stołeczne Eldorat.

9. Prawo Królestwa Sclavinii stanowią w hierarchii ważności: prawo państwowe Księstwa Sarmacji, niniejsza konstytucja, ustawy, rozporządzenia i akty prawa miejscowego.

Art.2[Władza i jej organy]

1.Władze absolutną w imieniu Księcia Sarmacji sprawuje Wakuu

2. Rolę Doradczą sprawuje Duża Rada, której skład ustala Wakuu.

3. Mała Rada, to organ będący głosem mas, w obliczu Wakuu.

Art.3 [Wakuu]

1. Wakuu reprezentuje władzę królewską w prowincji.

2. Pierwszy Wakuu jest mianowany przez Księcia Sarmacji na wniosek partii, uprzedzony demokratycznymi wyborami.

3. Wakuu piastuje swój urząd do momentu rezygnacji z jego pełnienia.

4. Do kompetencji Wakuu należy wszystko co jest związane z pełnieniem obowiązków wodza.

5. Wakuu wyznacza swojego następcę w razie rezygnacji z pełnienia swojej funkcji.

Art.4 [Duża Rada]

1. W skład Dużej Rady wchodzą ministrowie-porucznicy w ilości zależnej od woli Wakuu i również on określa ich zakres obowiązków.

2. Duża Rada, ma za zadanie doradzać wodzowi i odpowiadać za odpowiednie resorty przydzielone przez Wakuu.

3. Duża rada nie ma żadnej prawnej mocy ustanawiania praw ani nie jest kompetentna do władania Królestwem pod nieobecność Wakuu.

4. W razie rezygnacji Wakuu z urzędu, tylko członek Dużej rady może dążyć do objęcia władzy w momencie gdy wódz nie wyznaczył nikogo, na swoje miejsce.

5. W razie sytuacji wymienionej w punkcie 4. art.4 osoba ta musi zostać zaakceptowana przez co najmniej połowę składu Dużej Rady.

Art.5 [Mała Rada]

1. W skład małej rady wchodzą urzędnicy wybierani przez społeczeństwo w wyborach.

2. Do kompetencji Małej rady należą.

- informowanie Wakuu o potrzebach społeczeństwa.

-zgłaszanie ustaw oddolnych proponowanych przez społeczeństwo.

-dokładne badanie potrzeb społeczeństwa i stały z nim kontakt.

-Na wiosek grupy obywateli składającej się z co najmniej 5 obywateli Mała Rada może wystąpic do Wodza o odwołanie członka dużej Rady.

Art.5 [Specjalne uprawnienia Księcia]

1. Książę Sarmacji jako dziedziczny władca Sclavinii posiada specjalne uprawnienia kontrolne.

2. W przypadku braku aktywności Wakuu i Małej Rady, bądź innej sytuacji nadzwyczajnej w rozumieniu prawa sarmackiego, Książę ma prawo rozwiązać struktury ządzące, odwołać Wakuu lub zawiesić konstytucję za zgodą Sejmu Księstwa Sarmacji.

3. Książę może zawiesić wejście w życie przyjętej przez parlament ustawy i skierować ją do prawomocnej opinii Sądu Najwyższego. W przypadku negatywnego wyroku Sądu, ustawa wchodzi w życie.

Art.6 [Przepisy końcowe]

1. Konstytucja wchodzi w życie z chwilą podpisania jej przez Księcia.

2. Zobowiązuje się Wakuu Sclavinii w ciągu 7 dni od wejścia w życie Konstytucji, do sporządzenia listy aktywnych obywateli sarmackich zamieszkujących Królestwo w rozumieniu prawa sarmackiego.

3. Traci moc Ustawa Konstytucyjna o nowej Konstytuancie Królestwa Sclavinii z dnia 25 października 2012 roku.

4. Tracą moc wszystkie dekrety i ustawy spisane przed wprowadzeniem niniejszej konstytucji.

(—) Mikołaj Jan

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny