Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum), poz. 6072 [X]

Almera, dnia 3 sierpnia 2013 r.

Ustawa Rady Królestwa

o finansach publicznych (uchylony)

MY, OŚWIECONA RADA KRÓLESTWA BARIDASU
w składzie:

Jego Królewska Wysokość Daniel Łukasz,
Jego Królewska Wysokość Markus Arped,
Wielmożny Wicehrabia Ignacy Chojnacki-Ferski,
Czcigodna Baronessa Rihanna Patty Arped-Aureliusz,
Sławetny Baronet Paulus Buddus,
Sławetny Baronet Aleksander Damian Arped-Suchomsky,
Sławetny Baronet Li Xianfeng,

uzyskawszy sankcję:

Jego Królewskiej Wysokości
Markusa Arpeda,

wicekróla Baridasu

stanowimy co następuje:

Art. 1. [Definicje]

Ilekroć w ustawie jest mowa o „Skarbcu” — należy przez to rozumieć konto Królestwa Baridasu w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji, opatrzone identyfikatorem P00003.

Art. 2. [Dysponowanie środkami]

  1. Król dysponuje środkami zgromadzonymi w Skarbcu wedle uznania.
  2. Obywatele baridajscy mogą korzystać ze środków Skarbca za zgodą Króla i na warunkach przez niego określonych.

Art. 3. [Podatki]

  1. Stawki podatków określa Rada Królestwa w drodze uchwały.
  2. Uchwała jest wydawana na okres trzech miesięcy. Jeśli po upływie tego czasu Rada Królestwa nie wyda kolejnej uchwały, przez najbliższe trzy miesiące obowiązują najwyższe możliwe stawki podatków, chyba że Król postanowi inaczej.

Art. 4. [Przepisy końcowe]

  1. Traci moc Uchwała Rady Królestwa o finansach Baridasu z dnia 20 kwietnia 2012 r.
  2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2013 r.

(—) Li bnt Xianfeng,
Minister-Prezydent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny