Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 6073 [X]

Almera, dnia 3 sierpnia 2013 r.

Ustawa Rady Królestwa

o Królewskiej Gwardii Baridasu (uchylony)

MY, OŚWIECONA RADA KRÓLESTWA BARIDASU
w składzie:

Jego Królewska Wysokość Daniel Łukasz,
Jego Królewska Wysokość Markus Arped,
Sławetny Baronet Paulus Buddus,
Sławetny Baronet Aleksander Damian Arped-Suchomsky,
Sławetny Baronet Li Xianfeng,
Wierny Obywatel Władysław von Vincis

uzyskawszy sankcję:

Jego Królewskiej Wysokości
Markusa Arpeda,

wicekróla Baridasu

stanowimy co następuje:

Art. 1. [Królewska Gwardia Baridasu]

Królewska Gwardia Baridasu, zwana dalej „KGB”, strzeże bezpieczeństwa Dworu Królewskiego i urzędujących funkcjonariuszy Królestwa oraz jego mieszkańców, a także zaproszonych przedstawicieli innych prowincji lub mikronacji przebywających na terenie Królestwa Baridasu oraz stoi na straży porządku publicznego i chroni wszelkie dobro Królestwa.

(Art. 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą Rady Królestwa o zmianie Ustawy o Królewskiej Gwardii Baridasu z dnia 10 grudnia 2014 r.)

Art. 2. [Herb Królewskiej Gwardii Baridasu]

 1. Herbem KGB jest: “tarcza dzielona w słup, w polu błękitnym karabin złoty kolbą w dół, w polu srebrnym pięć gwiazd błękitnych w trapez. Tarcza, oparta między dwoma przedramionami w rękawice rycerskie obleczonymi i miecze nagie dzierżącymi, zwieńczona koroną królewską Baridasu”.
 2. Wzór herbu KGB zamieszczony jest w załączniku.

Art. 3. [Przysięga gwardyjna]

 1. Każdy funkcjonariusz KGB składa publicznie przysięgę według następującej roty: „Ja, gwardzista (lub Ja, Pracownik cywilny) Królewskiej Gwardii Baridasu, przysięgam bronić Króla Baridasu , innych ważnych osobistości oraz obywateli tego Królestwa nawet za cenę życia własnego. Przyrzekam godnie reprezentować Baridas i nigdy nie splamić jego Honoru — ni słowem, ni czynem”. Gwardzista może złożyć przysięgę z dodatkiem formuły religijnej.
 2. Złożenie przysięgi następuje w formie uroczystej na forum Królestwa Baridasu.

(Art. 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą Rady Królestwa o zmianie Ustawy o Królewskiej Gwardii Baridasu z dnia 10 grudnia 2014 r.)

Art. 4. [Służba zawodowa]

 1. Służba w KGB jest służbą ochotniczą, pełnioną honorowo.
 2. Król jest najwyższym zwierzchnikiem i naczelnym dowódcą KGB.
 3. Król powołuje i odwołuje komendanta KGB.
 4. Komendant określa, w drodze decyzji, zasady powoływania do służby, przebieg służby, uprawnienia i obowiązki służbowe gwardzistów i pracowników cywilnych, zasady otrzymywania wynagrodzeń przez gwardzistów oraz zasady zwalniania ze służby. Decyzje nie podlegają obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji.

(Art. 4 ust. 4 w brzmieniu ustalonym Ustawą Rady Królestwa o zmianie Ustawy o Królewskiej Gwardii Baridasu z dnia 10 grudnia 2014 r.)

Art. 5. [Komendant]

 1. Do zakresu działań Komendanta należy:
  1. kierowanie całokształtem działalności KGB,
  2. przygotowywanie propozycji dotyczących rozwoju i struktury KGB,
  3. realizowanie generalnych założeń i wytycznych Króla w zakresie działalności KGB,
  4. określanie celów, kierunków i zadań szkolenia gwardzistów oraz kierowanie programowaniem i planowaniem szkolenia bojowego i taktycznego,
  5. kierowanie szkolnictwem Gwardii oraz szkoleniem gwardzistów,
  6. kierowanie sprawami kadrowymi KGB,
  7. wychowywanie żołnierzy oraz dbałość o warunki socjalno-bytowe,
  8. kierowanie sprawami zaspokajania potrzeb materiałowych, technicznych i finansowych KGB,
  9. kierowanie gospodarką finansową KGB,
  10. współdziałanie z innymi organami państwowymi, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi,
  11. wydawanie decyzji w celu realizacji postanowień niniejszej ustawy,
  12. wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw i innych przepisów.
 2. W stosunku do osób pełniących czynną służbę w KGB, decyzje Komendanta mają moc rozkazu gwardyjskiego.

(Art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Rady Królestwa o zmianie Ustawy o Królewskiej Gwardii Baridasu z dnia 10 grudnia 2014 r.)

Art. 6. [Umundurowanie]

Wzór umundurowania określa Komendant w drodze decyzji.

Art. 7. [Stopnie gwardyjskie]

 1. Gwardziści dzielą się na: szeregowych, podoficerów i oficerów.

Funkcjonariusze Gwardii dzielą się na: pracowników cywilnych gwardii, szeregowych, podoficerów i oficerów.
2. W KGB występują następujące stopnie gwardyjskie:

Gwardziści-Szeregowi:
• gwardzista
• starszy gwardzista

Gwardziści-podoficerowie:
• kapral gwardii
• sierżant gwardii (wachmistrz gwardii)
• st. sierżant gwardii (st. wachmistrz gwardii)
• chorąży gwardii
• aspirant gwardii

Gwardziści-oficerowie:
• porucznik gwardii (mł. rotmistrz gwardii)
• kapitan gwardii (rotmistrz gwardii)
• major gwardii
• podpułkownik gwardii (ataman koszowy)
• pułkownik gwardii (ataman)
• brygadier gwardii
• st. brygadier gwardii
• Komendant Gwardii

(Art. 7 w brzmieniu ustalonym Ustawą Rady Królestwa o zmianie Ustawy o Królewskiej Gwardii Baridasu z dnia 10 grudnia 2014 r.)

Art. 8. [Mianowanie na stopnie gwajdyskie]

 1. Stopień gwardzisty otrzymują, bez szczególnego nadania osoby powołane po raz pierwszy do służby wojskowej — z dniem stawienia się do tej służby.
 2. Nadanie wyższego stopnia gwardyjskiego Funkcjonariuszowi następuje w drodze mianowania. Na wyższy stopień gwardyjski mianuje Komendant. Nadanie stopnia odbywa się podczas publicznej uroczystości.

(Art. 8 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Rady Królestwa o zmianie Ustawy o Królewskiej Gwardii Baridasu z dnia 10 grudnia 2014 r.)

Art. 9. [Utrata i obniżenie stopnia gwardyjskiego]

 1. Gwardzista traci swój stopień w razie:
  1. utraty obywatelstwa Baridasu,
  2. pozbawienia stopnia orzeczeniem organu właściwego do mianowania na ten stopień.
 2. W przypadkach określonych w art. 9 ust. 1 pkt 1-2 gwardzista zachowuje stopień podstawowy.
 3. Funkcjonariuszowi Gwardii zostaje obniżony jego stopień w razie obniżenia orzeczeniem organu właściwego do mianowania na ten stopień.
 4. Obniżenie stopnia wojskowego obejmuje utratę posiadanego stopnia i powrót do stopnia bezpośrednio niższego.

(Art. 9 w brzmieniu ustalonym Ustawą Rady Królestwa o zmianie Ustawy o Królewskiej Gwardii Baridasu z dnia 10 grudnia 2014 r.)

Art. 10. [Odzyskanie stopnia gwardyjskiego]

 1. Funkcjonariusz Gwardii odzyskuje swój stopień w razie uchylenia decyzji o pozbawieniu lub obniżeniu posiadanego stopnia.
 2. W razie ponownego uzyskania obywatelstwa sarmackiego osoba pozbawiona stopnia w Gwardii odzyskuje stopień gwardzisty, chyba że organ uprawniony do mianowania uzna za wskazane przywrócić jej utracony wyższy stopień gwardyjski.

(Art. 10 w brzmieniu ustalonym Ustawą Rady Królestwa o zmianie Ustawy o Królewskiej Gwardii Baridasu z dnia 10 grudnia 2014 r.)

Art. 11 [Przywrócenie stopnia gwardyjskiego]

 1. Za szczególne osiągnięcia w pracy lub zasługi dla Królestwa Baridasu można Funkcjonariuszowi Gwardii przywrócić jego stopień.
 2. Przywrócenie stopnia gwardyjskiego, w razie jego utraty, wskutek skazania na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych nie może nastąpić przed upływem czasu, na który wymierzono tę karę.
 3. O przywróceniu stopnia gwardyjskiego orzeka organ właściwy do mianowania na ten stopień.

(Art. 11 w brzmieniu ustalonym Ustawą Rady Królestwa o zmianie Ustawy o Królewskiej Gwardii Baridasu z dnia 10 grudnia 2014 r.)

Art. 12. [Przepisy końcowe]

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK:
HERB

(—) Li bnt Xianfeng,
Minister-Prezydent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny