Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (Królestwo), poz. 6130 [X]

Eldorat, dnia 18 września 2013 r.

Konstytucja Sclavinii

(Tekst jednolity Konstytucji Konsulatu Sclavinii ustalony zgodnie z Ustawą konstytucyjną o zmianie Konstytucji Królestwa Sclavinii i niektórych ustaw niższego rzędu.)

My, obywatele Sclavinii, w oczekiwaniu na elekcję Jego Książęcej i Królewskiej Mości, otrząsnąwszy się po smutnym okresie anarchii, dla zapewnienia spokoju i dobrobytu pokoleniom przyszłym i obecnym, w pełni świadomi spoczywającej na nas odpowiedzialności, z poszanowaniem najlepszych tradycji Rzeczypospolitej Sclavińskiej, Rzeczypospolitej Sclavinii i Trizondalu oraz Królestwa Sclavinii, a także pracy trzech pierwszych Namiestników, ustanawiamy Konstytucję Sclavinii jako najważniejszy jej dokument, źródło wszelkich praw i przywilejów, gwarant demokracji i stabilności Państwa.

Art. 1.

 1. Konsulat Sclavinii jest prowincją Księstwa Sarmacji.
 2. Suwerenem Konsulatu Sclavinii jest Król.
 3. Królem Sclavinii jest każdorazowy Książę Sarmacji.
 4. Prawo Konsulatu Sclavinii stanowią w hierarchii ważności: prawo państwowe Księstwa Sarmacji, niniejsza Konstytucja, ustawy, rozporządzenia i akty prawa miejscowego.

Art. 2.

Izba Obywatelska sprawuje w imieniu Króla najwyższą władzę w Konsulacie Sclavinii.

Art. 3.

W Izbie Obywatelskiej zasiadają rezydenci oraz korespondenci.

(Artykuł 3. w brzmieniu ustalonym na mocy Ustawy konstytucyjnej o zmianie Konstytucji Królestwa Sclavini.)

Art. 3a.

 1. Rezydentem staje się obywatel sarmacki, który:
  1. jest aktywny w rozumieniu przepisów prawa państwowego Księstwa Sarmacji,
  2. mieszka na terenie Królestwa Sclavinii,
  3. przed trzema dniami oświadczył w dziale Konsulatu Sclavinii na Forum Centralnym chęć członkostwa w Izbie.
 2. Utrata statusu rezydenta następuje w wyniku utraty obywatelstwa sarmackiego, opuszczenia Konsulatu Sclavinii, nieaktywności w rozumieniu przepisów prawa państwowego Księstwa Sarmacji lub wymierzenia odpowiedniej kary na podstawie przepisów porządkowych Konsulatu Sclavinii.

(Artykuł 3a. w dodany na mocy Ustawy konstytucyjnej o zmianie Konstytucji Królestwa Sclavinii.)

(Ustęp 2 artykułu 3a w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o zmianie Konstytucji Sclavinii.)

Art. 3b.

 1. Korespondentem staje się obywatel sarmacki, który:
  1. jest aktywny w rozumieniu prawa państwowego Księstwa Sarmacji,
  2. posiada obywatelstwo sarmackie co najmniej od roku,
  3. nie był karany sądownie,
  4. nie mieszka na terenie Konsulatu Sclavinii,
  5. przed trzema dniami oświadczył w dziale Konsulatu Sclavinii na Forum Centralnym chęć członkostwa w Izbie, a oświadczenie to poparło co najmniej trzech rezydentów,
  6. uiścił na rachunek prowincji jednorazową daninę w wysokości ustalonej przez urzędnika właściwego ds. finansów.
 2. Korespondent dysponuje podczas obrad Izby Obywatelskiej głosem o sile mniejszej o połowę od głosu rezydenta.
 3. Utrata statusu korespondenta następuje w wyniku utraty obywatelstwa sarmackiego, nieaktywności w rozumieniu przepisów prawa państwowego Księstwa Sarmacji, wycofania poparcia dla członkostwa przez jednego lub większą liczbę popierających rezydentów, pozbawienia statusu korespondenta przez Izbę Obywatelską w drodze uchwały lub wymierzenia odpowiedniej kary na podstawie przepisów porządkowych Konsulatu Sclavinii.

(Artykuł 3b. w dodany na mocy Ustawy konstytucyjnej o zmianie Konstytucji Królestwa Sclavini.)

(Ustęp 3 artykułu 3b w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o zmianie Konstytucji Sclavinii.)

Art. 4.

 1. Izba Obywatelska wykonuje wszystkie zadania publiczne, których prawo nie zastrzega dla innych instytucji Konsulatu Sclavinii.
 2. Izba Obywatelska może przekazać wykonywanie zadań publicznych innym instytucjom Konsulatu Sclavinii.

Art. 5.

 1. Członkowie Izby Obywatelskiej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Izby Obywatelskiej, zwanego dalej Przewodniczącym.
 2. Kadencja Przewodniczącego trwa dwa miesiące. Przewodniczący zachowuje swoje uprawnienia do czasu wyboru kolejnego Przewodniczącego.
 3. Przewodniczący kieruje pracami Izby i reprezentuje ją w kontaktach z innymi instytucjami państwowymi.
 4. Jeżeli ustawa nie powierza tej funkcji innemu organowi, Przewodniczący reprezentuje Konsulat Sclavinii na zewnątrz oraz jest Namiestnikiem Sclavinii w rozumieniu prawa sarmackiego.
 5. Izba Obywatelska może odwołać Przewodniczącego w drodze uchwały.
 6. W sytuacjach nadzwyczajnych Król może odwołać Przewodniczącego.
 7. W sytuacjach określonych w ust. 5 i 6, wybór nowego Przewodniczącego przeprowadza Król lub wyznaczona przez niego osoba.

Art. 6.

 1. Izba Obywatelska obraduje na posiedzeniach jawnych, chyba że prawo lub regulamin Izby stanowi inaczej.
 2. Izba Obywatelska uchwala ustawy, podejmuje uchwały oraz wydaje inne decyzje określone prawem zwykłą większością głosów, chyba że prawo stanowi inaczej.
 3. Izba Obywatelska uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa sposób procedowania.

Art. 7.

 1. Izba Reprezentantów jest specjalnym organem Izby Obywatelskiej, uprawnionym do czasowego lub stałego pełnienia części lub wszystkich jej obowiązków i uprawnień.
 2. Izba Obywatelska w drodze ustawy określa zakres obowiązków i uprawnień Izby Reprezentantów, o których mowa w ust. 1, oraz czas ich trwania.

Art. 8.

Członków Izby Reprezentantów powołuje i odwołuje Izba Obywatelska.

Art. 9.

 1. Izba Obywatelska powołuje i odwołuje Przewodniczącego Izby Reprezentantów, który kieruje jej pracami i reprezentuje ją w kontaktach z innymi instytucjami państwowymi.
 2. Izba Obywatelska uchwala regulamin, który określa sposób procedowania Izby Reprezentantów.

Art. 10.

Jeżeli zachowanie porządku prawnego lub dobro kraju będzie tego wymagać, Król może zawiesić obowiązywanie dowolnego aktu prawnego, w tym niniejszej Konstytucji, jednak na czas nie dłuższy niż dwa tygodnie.

Art. 11.

 1. Zmiana niniejszej Konstytucji następuje w drodze ustawy Izby Obywatelskiej uchwalonej większością co najmniej dwóch trzecich głosów, za zgodą Króla.
 2. Król może, za zgodą Sejmu Księstwa Sarmacji, dokonać zmiany niniejszej Konstytucji.

Art. 12.

 1. Traci moc Konstytucja Królestwa Sclavinii z dnia 20 lipca 2013 roku.
 2. Niniejsza konstytucja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 3. W ciągu siedmiu dni od wejścia w życie Konstytucji, Książę wyznacza osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Izby Obywatelskiej.
 4. W ciągu siedmiu dni od momentu wyznaczenia, osoba, o której mowa w ust. 3, sporządza listę członków Izby Obywatelskiej i przeprowadza wybór przewodniczącego.

(—) Markus v-hr. Arped,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny