Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (Królestwo), poz. 6145 [X]

Eldorat, dnia 30 września 2013 r.

Ustawa Izby Obywatelskiej

o konsulach

Artykuł 1.

 1. Konsulowie są najwyższymi przedstawicielami Królestwa Sclavinii w relacjach zewnętrznych, sprawując namiestnictwo Sclavinii w rozumieniu prawa sarmackiego.
 2. Konsulowie, z upoważnienia Izby Obywatelskiej, kierują biężącącymi sprawami publicznymi Królestwa Sclavinii.
 3. Konsulowie wykonują obowiązki, o których mowa w ust. 2., bezpośrednio lub za pośrednictwem innych instytucji państwowych Królestwa Sclavinii.

Artykuł 2.

 1. Konsulowie reprezentują Królestwo Sclavinii kolegialnie.
 2. Konsulowie sprawują namiestnictwo Sclavinii kolegialnie.
 3. Izba Obywatelska powierza konsulom nadzór nad wykonywaniem odrębnych zadań publicznych, za które każdy konsul odpowiada z osobna.

Artykuł 3.

 1. Izba Obywatelska powołuje dwóch konsulów na kadencję, która trwa dwa miesiące.
 2. Izba Obywatelska może odwołać jednego lub obu konsulów przed upływem kadencji.
 3. W razie opróżnienia urzędu konsula przed upływem kadencji, Izba Obywatelska powołuje konsula suffecti, który pełni urząd do końca przewidzianej kadencji.

Artykuł 4.

 1. Konsulowie wydają rozporządzenia.
 2. Rozporządzenia mogą być wydawane tylko celem wykonania przepisów aktów prawnych wyższej rangi (konstytucji, ustaw).

Artykuł 5.

 1. Konsulowie za swoją działalność odpowiadają przed Izbą Obywatelską i Królem.
 2. Konsulowie zobowiązani są na żądanie Izby Obywatelskiej i Króla sporządzać sprawozdania ze swojej działalności.
 3. Izba Obywatelska może wydawać uchwały, których treść jest wiążąca dla konsulów.

Artykuł 6.

 1. Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Izby Obywatelskiej do podjęcia kroków zmierzających do powołania konsulów nie później niż trzy dni po wejściu w życie niniejszej ustawy.

(—) Havelock Jaskoviakus,
Przewodniczący Izby Obywatelskiej.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny