Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 6151 [X]

Grodzisk, dnia 2 października 2013 r.

Zarządzenie Księcia

w sprawie Kancelarii Regenta (uchylony)

§ 1.

  1. Kancelaria Regenta jest organem pomocniczym Regenta Księstwa Sarmacji. Ilekroć w obowiązujących przepisach prawa jest mowa o „Dworze Książęcym” lub „Dworze”, należy przez to rozumieć Kancelarię Regenta.
  2. Kancelaria Regenta wykonuje zadania wynikające z kompetencji Regenta określone w obowiązujących przepisach prawa.

§ 2.

Regent powołuje oraz odwołuje sekretarzy stanu. Akt powołania określa zakres zadań oraz tryb działania sekretarza stanu w Kancelarii Regenta.

§ 3.

  1. Traci moc Zarządzenie Księcia w sprawie konstytucji Dworu Książęcego z dnia 20 kwietnia 2013 r. Odwołuje się z funkcji Marszałka Dworu, radców książęcych, Herolda Koronnego, heroldów oraz członków Pocztu Książęcego.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Helwetyk Romański,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny