Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 6165 [X]

Grodzisk, dnia 4 października 2013 r.

Zarządzenie Kanclerza

w sprawie organizacji Rządu (uchylony)

§1 [Zastępstwo]

 1. Za nieobecność w rozumieniu Art.29. ust.2. Konstytucji Księstwa Sarmacji przyjmuje się nieobecność trwającą ponad 24 godziny.
 2. Porządek zastępstwa określa kolejność powołania na funkcje.

§2 [Piony Rządowe]

Przyznaje się następujący zakres kompetencji pionom rządowym:

 1. Kanclerz:
  • Ministerstwo Finansów i Gospodarki
 2. Podkanclerzy do spraw Polityki Społecznej:
  • Ministerstwo Polityki Społecznej wraz z Pogotowiem Obywatelskim,
  • Ministerstwo Oświaty,
  • Ministerstwo Pracy,
  • Ministerstwo Samorządu Terytorialnego wraz z Radą Samorządową,
  • Ministerstwo Sprawiedliwości,
  • Ministerstwo Infrastruktury.
 3. Podkanclerzy do spraw Informacji i Organizacji:
  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
  • Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego,
  • Ministerstwo Polityki Informacyjnej wraz z funkcją Rzecznika Rządu,
  • Ministerstwo Promocji,
  • Ministerstwo Sportu,
  • SOBOS, GAP.


§3 [Zwierzchnictwo służbowe]

 1. W ramach pionów, o których mowa w §2 przekazuje się bezpośrednie zwierzchnictwo służbowe nad ministrami i urzędnikami właściwym z racji zakresu kompetencji Podkanclerzom.
 2. Przepisy §1 stosuje się odpowiednio, w taki sposób, że Kanclerz w takim przypadku sprawuje bezpośrednie zwierzchnictwo nad ministrami i urzędnikami, o których mowa w ust.1.

§4 [Delegacje]

 1. Podkanclerze występują do Księcia w imieniu Kanclerza z wnioskiem o powołanie i odwołanie Ministrów w zakresie kompetencji określonych w §2. Wniosek kontrasygnuje Kanclerz, a w razie jego nieobecności drugi Podkanclerzy.
 2. Odwołanie od decyzji o której mowa w Art. 3. ust. 5. Ustawy o Finansach Publicznych rozpatruje Podkanclerzy do spraw Polityki Społecznej.

§5 [Wygaśnięcie Zarządzenia]

Zarządzenie traci moc z chwilą odwołania Kanclerza.

(—) Misza Korab-Kaku,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny