Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (Królestwo), poz. 6197 [X]

Eldorat, dnia 19 października 2013 r.

Ustawa Izby Obywatelskiej

o miastach i lennach

Artykuł 1.

Ustawą niniejszą Izba Obywatelska reguluje ustrój miast w Królestwie Sclavinii, zasady ich lokacji oraz pozbawiania praw miejskich, a także kwestie związane z nadawaniem lenn na obszarze Królestwa Sclavinii.

Artykuł 2.

 1. Lokacja miasta na obszarze Królestwa Sclavinii wymaga zgody konsula, któremu Izba Obywatelska powierzyła nadzór nad miastami (zwanego dalej konsulem).
 2. Na wniosek właściciela miasta konsul decyduje o wydaniu zgody na lokację.
 3. Izba Obywatelska może na wniosek zainteresowanego lub z własnej inicjatywy uchylić decyzję konsula.

Artykuł 3.

 1. Wniosek o zgodę na lokację miasta musi zawierać:
  1. Nazwę miasta
  2. Proponowaną lokalizację miasta
  3. Plan rozwoju miasta, zawierający szczegółowe informacje dot. charakteru miasta
 2. Wniosek, który nie zawiera wymaganych informacji, winien nie być rozpatrywany.
 3. Konsul wydaje lub odmawia zgody na lokację miasta w formie decyzji administracyjnej wraz z podaniem uzasadnienia.
 4. O lokacji miast prowincjonalnych decyduje Izba Obywatelska.

Artykuł 4.

 1. Zobowiązuje się konsula do powiadamiania odpowiednich władz Księstwa Sarmacji o decyzji dotyczącej wydania lub odmowy zgody na lokację miasta.
 2. Zobowiązuje się konsula do przeciwdziałania lokacjom miast na obszarze Królestwa Sclavinii, podejmowanym bez stosownej zgody.

Artykuł 5.

 1. Właściciel miasta powołuje i odwołuje zarządcę miasta. W przypadku nieobsadzenia stanowiska zarządcy miasta, pełni jego obowiązki.
 2. Zarządców miast prowincjonalnych powołuje i odwołuje Izba Obywatelska. W przypadku nieobsadzenia stanowiska zarządcy miasta prowincjonalnego, jego obowiązki pełni konsul.
 3. Zarządca miasta ma obowiązek dbać o aktywność oraz wizerunek miasta.

Artykuł 6.

 1. Izba Obywatelska w drodze uchwały decyduje o przyznaniu właścicielom i zarządcom miast tytułów honorowych.
 2. Izba Obywatelska decyduje o ukonstytuowaniu się zgromadzenia mieszkańców miasta, a także o kompetencjach, formie i nazwie takiego zgromadzenia.

Artykuł 7.

 1. Zarządcy miast wraz z konsulami tworzą Radę Nieustającą.
 2. Kompetencje Rady Nieustającej będą przedmiotem odrębnej ustawy Izby Obywatelskiej.

Artykuł 8.

 1. O pozbawieniu praw miejskich decyduje Izba Obywatelska na wniosek konsula.
 2. Pozbawienie praw miejskich rozumie się jako anulowanie lokacji.
 3. O pozbawieniu praw miejskich Izba Obywatelska może zadecydować w szczególności w przypadkach:
  1. Przedłużającej się nieaktywności właściciela oraz zarządcy miasta,
  2. Niegodnego i niezgodnego z charakterem prowincji postępowaniem właściciela lub zarządcy miasta,
  3. Długotrwałego i nierokującego nadziei na zmianę spadku liczby aktywnych mieszkańców poniżej trzech.

Artykuł 9.

O nadaniu lenna na obszarze Królestwa Sclavinii decyduje Król.

Artykuł 10.

Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(—) Havelock Jaskoviakus,
Przewodniczący Izby Obywatelskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny