Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 6205 [X]

Almera, dnia 20 października 2013 r.

Ustawa Rady Królestwa

o zmianie Ordynacji wyborczej (uchylony)

MY, OŚWIECONA RADA KRÓLESTWA BARIDASU
w składzie:

Jego Królewska Wysokość Mikołaj Arped-Muzyk,
Jego Królewska Wysokość Markus Arped,
Wielmożny Wicehrabia Ignacy Chojnacki-Ferski,
Sławetny Baronet Li Xianfeng,
Sławetny Baronet Paulus Buddus,
Sławetny Baronet Aleksander Damian Arped-Suchomsky,
Poważany Kawaler Tomasz Jener Barbescu-Liberi,
Wierny Obywatel Jakubbu Ashikaga,

uzyskawszy sankcję

JEGO KRÓLEWSKIEJ WYSOKOŚCI
MARKUSA ARPEDA,
wicekróla Baridasu,

stanowimy, co następuje:

Art. 1.

W Ustawie Rady Królestwa — Ordynacja wyborcza z dnia 1 lutego 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Występujące w art. 1, 2, 3, 5, 6, 7 i 8, w odpowiednich przypadkach, wyrażenie „Minister-Prezydent”, zastępuje się, występującym w odpowiednich przypadkach, wyrażeniem „Przewodniczący”.
  2. Występujące w art. 8 ust. 1, w odpowiednich przypadkach, wyrażenie „Prezydium Rady”, zastępuje się, występującym w odpowiednich przypadkach, wyrażeniem „Przewodniczący”.
  3. Skreśla się art. 2 ust. 2 pkt 2 („w terminie przewidzianym na zgłaszanie kandydatów przedstawi proponowany sposób sprawowania urzędu, a jeśli zamierza powoływać współpracowników — przedstawi ich i opisze, za co mieliby być odpowiedzialni”).
  4. Art. 6 otrzymuje tytuł: „Kadencja Przewodniczącego”.
  5. Art. 7 ust. 3 („Jeżeli Marszałek Dworu Królewskiego nie może wykonywać obowiązków Ministra-Prezydenta, obowiązki te przejmuje Kasztelan Almery, El Presidente Ciuad de Bravo lub inna, wyznaczona przez Króla osoba”) otrzymuje brzmienie: „Jeżeli Marszałek Dworu Królewskiego nie może wykonywać obowiązków Przewodniczącego, obowiązki te przejmuje wyznaczona przez Króla osoba”.
  6. Skreśla się art. 8 ust. 3 („Rada może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej 3 obywateli baridajskich. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. Król odwołuje ministra, któremu Rada wyraziła wotum nieufności większością bezwzględną w obecności co najmniej połowy obywateli baridajskich”).

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Markus v-hr. Arped,
vicerex.

(—) Li bnt Xianfeng,
p.o. Przewodniczącego Rady.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny