Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 6208 [X]

Grodzisk, dnia 21 października 2013 r.

Ustawa konstytucyjna

odpowiedzialności Księcia

Art. 1.

Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

  1. Skreśla się art. 7 ust. 2 („Osoba Księcia jest nietykalna”);
  2. W art. 8 ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu „[Opróżnienie tronu książęcego następuje wskutek…] uchwały Sejmu, w przypadku wystąpienia określonej w ustawie przesłanki złożenia z tronu na mocy lub w następstwie prawomocnego wyroku sądu”;
  3. W art. 8 ust. 2 dodaje się odesłanie do ust. 1 pkt 4;
  4. Art. 10 ust. 3 („Książę, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Ministrów, stosuje prawo łaski oraz ogłasza abolicję i amnestię”) otrzymuje brzmienie „Książę, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Ministrów, stosuje prawo łaski oraz ogłasza abolicję i amnestię. Książę nie może być adresatem prawa łaski, abolicji lub amnestii”.
  5. Dodaje się art. 14a* o tytule „Odpowiedzialność Księcia”, w brzmieniu:
    1. Książę nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez uprzedniej zgody Sejmu wyrażonej w drodze uchwały przyjętej większością co najmniej dwóch trzecich głosów, w głosowaniu tajnym.
    2. Sprawowanie władzy książęcej ulega zawieszeniu od chwili podjęcia przez Sejm uchwały, o której mowa w ust. 1, do chwili ogłoszenia prawomocnego wyroku uniewinniającego lub rozstrzygnięcia przez Sejm w przedmiocie opróżnienia tronu książęcego; przepis art. 13 stosuje się odpowiednio.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

___________________________________________
* Korekta usterki technicznej. W oryginale było: ƒ„14b”.

(—) Helwetyk Romański,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny