Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 6211 [X]

Grodzisk, dnia 21 października 2013 r.

Ustawa konstytucyjna

o zmianie niektórych postanowień Konstytucji

Art. 1.

Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

  1. Art. 8 ust. 2 („Opróżnienie tronu książęcego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 stwierdza Marszałek Sejmu”) otrzymuje brzmienie „Opróżnienie tronu książęcego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4* stwierdza Marszałek Sejmu, a jeżeli funkcja Marszałka Sejmu jest opróżniona — Prezes Sądu Najwyższego”;
  2. Art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie „W przypadku rozwiązania Sejmu Marszałek Sejmu sprawuje funkcję Regenta do czasu wyboru Marszałka przez nowo wybrany Sejm”;
  3. Art. 13 ust. 3 („Regent nie może wyznaczyć następcy tronu, a ustawę o zmianie Konstytucji może podpisać wyłącznie po jej uprzednim zatwierdzeniu w drodze referendum”) otrzymuje brzmienie „Regent podpisuje ustawę o zmianie Konstytucji po jej uprzednim zatwierdzeniu w drodze referendum”;
  4. Skreśla się art. 18 ust. 2 pkt 3 („[Rozwiązanie Sejmu przed upływem kadencji następuje w drodze] postanowienia Regenta określonego w art. 9 ust. 2 albo”).

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

___________________________________________
* Zmiana wynikająca z zatwierdzonej w referendum Ustawy konstytucyjnej o odpowiedzialności Księcia.

(—) Helwetyk Romański,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny