Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 6240 [X]

Grodzisk, dnia 7 listopada 2013 r.

Obwieszczenie Książęcej Komisji Wyborczej

w sprawie wyników wyborów Księcia

Na podstawie art. 10a ust. 1 i 2 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r. Książęca Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów Księcia zarządzonych Postanowieniem Regenta z dnia 24 października 2013 r.:

 1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 85.
 2. Liczba wyborców: 71.
 3. Liczba głosów pustych: 15 (5 wyborców).
 4. Liczba głosów niepustych: 291 (66 wyborców).
 5. Liczba głosów pierwszej preferencji oddanych na poszczególnych kandydatów:
  1. ARPED-AURELIUSZ Rihanna Patty: 19 (4 wyborców),
  2. BUDDUS Paulus: 6 (1 wyborca),
  3. KORAB-KAKU Misza: 60 (15 wyborców),
  4. LIBERI Simon Peter: 24 (4 wyborców),
  5. PAC-KARAKACHANOW Tomasz Ivovy Hugo: 124 (29 wyborców),
  6. PACZENKO Ryszard: 24 (4 wyborców),
  7. SWARZEWSKI Andrzej: 14 (4 wyborców),
  8. VON LEVENGOTHON Avril: 20 (5 wyborców).

W ostatniej, siódmej turze głosowania kandydatami byli Misza kaw. Korab-Kaku (118 — 40,5% głosów) oraz Tomasz Ivovy Hugo mar. Pac-Karakachanow (173 — 59,5% głosów). Książęca Komisja Wyborcza stwierdza, że na tron Księstwa Sarmacji wybrany został Tomasz Ivovy Hugo mar. Pac-Karakachanow.

Załącznik 1
Raport wygenerowany przez oprogramowanie wyborcze

OpenSTV version 1.5 (http://www.OpenSTV.org/)

Loading ballots from file finalne-wazone.blt.
Ballot file contains 8 candidates and 291 ballots.
No candidates have withdrawn.
Ballot file contains 291 non-empty ballots.

Counting votes for Wybory Księcia Sarmacji using Instant Runoff Voting.
8 candidates running for 1 seat.

 R|ARPED  |BUDDUS  |KORAB  |LIBERI  |PAC   |PACZENKO |SWARZEWSK|VON LEVEN|Exhausted
 |     |     |     |     |     |     |I    |GOTHON  |     
============================================================================================
 1|    19|    6|    60|    24|   124|    24|    14|    20|    0
 |-----------------------------------------------------------------------------------------
 | Count of first choices.
============================================================================================
 2|    19|     |    60|    24|   124|    24|    14|    26|    0
 |-----------------------------------------------------------------------------------------
 | Count after eliminating BUDDUS and transferring votes.
============================================================================================
 3|    19|     |    68|    30|   124|    24|     |    26|    0
 |-----------------------------------------------------------------------------------------
 | Count after eliminating SWARZEWSKI and transferring votes.
============================================================================================
 4|     |     |    69|    30|   124|    30|     |    38|    0
 |-----------------------------------------------------------------------------------------
 | Count after eliminating ARPED and transferring votes.
============================================================================================
 5|     |     |    81|    36|   130|     |     |    44|    0
 |-----------------------------------------------------------------------------------------
 | Count after eliminating PACZENKO and transferring votes. Candidates PACZENKO and LIBERI
 | were tied when choosing candidates to eliminate. Candidate PACZENKO was chosen by
 | breaking the tie at round 3.
============================================================================================
 6|     |     |    93|     |   142|     |     |    56|    0
 |-----------------------------------------------------------------------------------------
 | Count after eliminating LIBERI and transferring votes.
============================================================================================
 7|     |     |   118|     |   173|     |     |     |    0
 |-----------------------------------------------------------------------------------------
 | Count after eliminating VON LEVENGOTHON and transferring votes. Candidate PAC is
 | elected.

Winner is PAC.

Załącznik 2
Oddane głosy niepuste

8 1
1 7 3 4 5 2 8 1 6 0
6 3 7 6 2 1 8 4 5 0
1 5 3 8 1 4 6 2 7 0
6 5 6 3 4 2 7 8 1 0
6 5 8 3 4 6 7 2 1 0
1 3 4 8 2 5 1 6 7 0
6 5 7 1 6 2 4 3 8 0
6 1 8 2 6 7 4 5 3 0
1 3 5 4 8 1 7 6 2 0
1 3 4 5 8 7 6 1 2 0
1 3 8 2 4 5 7 6 1 0
6 7 3 1 6 2 4 8 5 0
1 3 6 7 1 2 4 8 5 0
1 5 3 6 8 1 2 4 7 0
1 5 3 4 2 1 8 6 7 0
6 3 7 2 1 4 6 8 5 0
1 7 3 4 5 1 2 8 6 0
6 5 3 7 4 6 2 8 1 0
1 8 5 7 1 2 3 4 6 0
1 5 4 2 1 8 3 6 7 0
6 8 3 4 5 2 6 7 1 0
6 3 5 7 4 1 8 2 6 0
6 3 5 7 6 2 4 1 8 0
6 5 4 7 3 8 6 2 1 0
6 6 8 3 7 5 2 4 1 0
6 4 5 3 1 8 2 6 7 0
6 7 4 2 6 8 1 3 5 0
6 8 5 2 4 3 6 1 7 0
6 1 8 2 4 6 7 5 3 0
6 5 4 6 3 8 1 7 2 0
6 5 4 1 2 6 3 8 7 0
6 2 8 5 4 3 7 6 1 0
1 8 3 5 4 6 7 1 2 0
1 5 8 4 3 1 2 6 7 0
6 6 7 3 1 8 2 4 5 0
6 3 6 4 8 5 1 7 2 0
6 5 8 1 6 2 3 4 7 0
6 3 4 7 2 6 8 5 1 0
6 3 1 5 7 4 6 2 8 0
6 5 7 8 1 3 2 4 6 0
1 5 4 2 8 6 3 1 7 0
1 5 3 2 4 8 6 1 7 0
6 5 6 4 8 3 2 7 1 0
6 6 4 2 8 3 1 7 5 0
6 4 5 3 2 1 8 7 6 0
1 5 4 6 2 3 8 1 7 0
6 4 1 2 6 3 5 7 8 0
6 4 3 2 6 8 7 1 5 0
1 1 2 3 4 5 6 7 8 0
6 3 1 8 2 6 4 5 7 0
6 1 6 3 4 5 7 2 8 0
6 5 3 4 1 2 8 7 6 0
1 5 4 8 3 2 6 1 7 0
6 5 1 2 4 7 8 6 3 0
6 5 4 3 2 6 7 1 8 0
6 6 5 4 3 2 8 7 1 0
1 3 5 1 4 8 6 7 2 0
6 5 2 8 1 4 3 7 6 0
6 3 7 4 2 1 6 8 5 0
6 5 8 6 3 4 2 7 1 0
6 5 8 4 3 2 7 1 6 0
6 5 3 6 7 4 2 1 8 0
6 5 2 1 4 8 6 7 3 0
1 5 3 8 4 6 2 1 7 0
6 8 2 4 5 3 1 6 7 0
6 5 1 7 2 6 4 8 3 0
0
"ARPED"
"BUDDUS"
"KORAB"
"LIBERI"
"PAC"
"PACZENKO"
"SWARZEWSKI"
"VON LEVENGOTHON"
"Wybory Księcia Sarmacji"

(—) Helwetyk Romański,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny