Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiDwór Książęcy i starostowie, poz. 6250 [X]

Grodzisk, dnia 11 listopada 2013 r.

Zarządzenie Księcia

w sprawie konstytucji Dworu książęcego (uchylony)

My, Tomasz Ivo Hugo,
książę Sarmacji, król Baridasu i Sclavinii, suweren Teutonii i Wandystanu, pan w Grodzisku etc. etc.
stanowimy co następuje:

 

§ 1.

1. Dwór Książęcy służy księciu radą i pomocą w sprawach istotnych dla istnienia Księstwa, bez podziału na szczegółowe obowiązki przyznane niniejszym zarządzeniem.

2. Na czele Dworu Książęcego stoi Marszałek Dworu.

§ 2.

W skład Dworu Książęcego wchodzą:

1) Marszałek Dworu – odpowiedzialny w szczególności za kontakty zewnętrzne Dworu Książęcego, przekazywanie spraw do osobistej interwencji Księcia oraz zastępstwo Księcia w przypadku nieobecności nie uzasadniającej regencji;

2) Sekretarz stanu ds. dyplomacji i informacji – odpowiedzialny w szczególności za informowanie opinii publicznej o podjętych działaniach przez Księcia i Dwór oraz za kontakty w imieniu Księcia z głowami obcych państw;

3) Sekretarz stanu ds. prawnych – odpowiedzialny w szczególności za przygotowanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz przygotowanie ekspertyz prawnych;

4) Sekretarz stanu ds. kultury – odpowiedzialny w szczególności rekomendację Księciu objęcie patronatem honorowym inicjatyw oraz za kwestię rozwoju kultury;

5) Sekretarz stanu ds. heraldycznych – stojący na czele Heroldii Księstwa Sarmacji;

6) Sekretarz stanu ds. wojskowych – doradzający w sprawach wojskowych Księstwa Sarmacji;

7) Rzecznik Dworu – odpowiedzialny w szczególności za sprawny przepływ informacji do opinii publicznej i instytucji zewnętrznych.

 

§ 3.

1. Książę może powierzyć poszczególnym członkom Dworu Książęcego wykonywanie zadań w jego imieniu.

2. Członkowie Dworu Książęcego mogą powoływać, za zgodą Księcia, pisarzy – do pomocy w powierzonych im zadaniach.

 

 

§ 4.

1. Heroldia Księstwa Sarmacji odpowiada za administrowanie tytułami szlacheckimi i arystokratycznymi.
2. Heroldia Księstwa Sarmacji w szczególności:
1) prowadzi rejestr osób posiadających sarmacki tytuł szlachecki lub arystokratyczny,
2) prowadzi rejestr lenn na terytorium Księstwa Sarmacji nadanych przez księcia,
3) prowadzi rejestr zezwoleń na posługiwanie się na terytorium Księstwa Sarmacji tytułami honorowymi oraz tytułami państw trzecich,
4) gromadzi wizerunki i opisy herbów szlachty i arystokracji Księstwa Sarmacji, a także herbów prowincji, ziem, miast i wsi znajdujących się na terytorium Księstwa Sarmacji,
5) w porozumieniu z księciem i Radą Książęcą normuje zasady heraldyczne panujące na terytorium Księstwa Sarmacji i dba o poprawność herbów użytkowanych na jego terytorium.

 

 

§ 5.

1. Odwołujemy wszystkich dotychczasowych członków Dworu Książęcego.
2. W uznaniu pracy członków Dworu Książęcego wypłacamy im po 5 000lt z naszej prywatnej szkatuły.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia. Traci moc Zarządzenie Księcia w sprawie konstytucji Dworu z dnia 20 kwietnia 2013 r.

(—) Tomasz Ivo Hugo

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny