Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (Królestwo), poz. 6265 [X]

Eldorat, dnia 16 listopada 2013 r.

Ustawa Izby Obywatelskiej

o Republice Scholandzkiej

Artykuł 1.

Ustawa niniejsza wyłącza Republikę Scholandzką spod przepisów ustawy o miastach i lennach z 19 października 2013 roku.

Artykuł 2.

 1. Republika Scholandzka jest szczególną jednostką urbanistyczną Królestwa Sclavinii, a także ośrodkiem kultywowania pamięci, tradycji i kultury sarmackiej mniejszości scholandzkiej większości w Księstwie Sarmacji.
 2. Republika Scholandzka istnieje w sarmackim systemie informatycznym jako miasto.

Artykuł 3.

 1. Wielki Armin Republiki Scholandzkiej jest jej właścicielem w sarmackim systemie informatycznym.
 2. Wielki Armin Republiki Scholandzkiej odpowiedzialny jest za jej rozwój oraz bieżącą działalność.
 3. Wielki Armin Republiki Scholandzkiej ma głos doradczy podczas obrad Izby Obywatelskiej.
 4. Wielki Armin Republiki Scholandzkiej zobowiązany jest do przedstawienia Izbie Obywatelskiej relacji z działalności Republiki co najmniej raz na kwartał.

Artykuł 4.

 1. Wielkim Arminem Republiki Scholandzkiej jest pan Gauleiter Kakulski.
 2. Wielki Armin Republiki Scholandzkiej może scedować swój urząd na dowolnie wybranego obywatela sarmackiego, z zastrzeżeniem, że:
  1. musi być to obywatel aktywny w rozumieniu odpowiednich przepisów Księstwa Sarmacji;
  2. należy o tym poinformować Izbę Obywatelską najpóźniej na tydzień przed cesją pod rygorem nieważności cesji;
  3. obywatel sarmacki, na którego cedowany jest urząd, zobowiązan yjest przedstawić Izbie Obywatelskiej plan rozwoju i działania Republiki Scholandzkiej.
 3. Wielki Armin Republiki Scholandzkiej może przekazać obowiązki związane z bieżącym administrowaniem Republiką Zastępcy Wielkiego Armina (zarządcy w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji).

Artykuł 5.

Uregulowanie pozostałych spraw związanych z ustrojem Republiki Scholandzkiej, w szczególności zasad samorządności mieszkańców Republiki, powierza się Wielkiemu Arminowi.

Artykuł 6.

Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(—) Młynek Kawowy,
Przewodniczący Izby Obywatelskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny