Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Akty rangi ustawowej, poz. 627 [X]

, dnia 17 sierpnia 2006 r.

Dekret Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 34/2006

o Radzie Marchii (uchylony)

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1.

Niniejszy dekret określa skład Rady Marchii, tryb powoływania, wynagrodzenia miesięczne oraz kompetencje członków Rady Marchii.

Art. 2.

Kanclerz jest:

 1. wybierany przez Senat Marchii, bezwzględną większością głosów, na jednym z pierwszych posiedzeń, jednak nie później niż dwa tygodnie po ogłoszeniu wyników wyborów do Senatu.
 2. w przypadku niemożności wybrania większością bezwzględną – wybierany na trzecim głosowaniu większością zwykłą,
 3. powoływany na okres kadencji Senatu.

Art. 3.

Namiestnik:

 1. może powołać ministrów i wiceministrów na wniosek Kanclerza.
 2. odwołuje ministrów i wiceministrów na wniosek Kanclerza.
 3. na wniosek Kanclerza i ministra określa wynagrodzenie wiceministra oraz powierza mu kompetencje ministra.

Art. 4.

Jeśli w ciągu tygodnia od powołania na stanowisko, kanclerz nie przedłoży kandydatur na stanowiska ministrów traci urząd z mocy prawa. Odwołanie kanclerza w powyższym trybie ogłaszane jest w dzienniku urzędowym przez Namiestnika. Nowy kanclerz powoływany jest na stanowisku w trybie artykułu 2.

Art. 5.

W przypadku zdekompletowania składu ministerialnego przez okres czasu dłuższy niż jeden tydzień i nie przedłożenia kandydatur na ministrów, ma miejsce opisana w artykule 4 utrata stanowiska przez kanclerza, chyba że do wyborów pozostały 2 tygodnie.

Art. 6.

W przypadku nie przyjęcia składu rady marchii proponowanego przez kanclerza namiestnik w terminie tygodnia powołuje pełniących obowiązki ministrów na czas przedłożenia nowych kandydatur. P.O. ministrów sprawują swoją funkcję nie dłużej niż przez 1 miesiąc, chyba że propozycje kanclerza nie zostaną zatwierdzone, w takim wypadku P.O. ministrów pozostają już na stanowisku jako prawomocnie legitymizowani członkowie Rady Marchii.

Art. 7.

Jeżeli minister nie może przejściowo sprawować urzędu lub opuścił urząd, jego obowiązki przejmuje tymczasowo wyznaczony przez niego wiceminister, a jeżeli minister nie wyznaczył zastępcy, wiceminister wyznaczony przez Kanclerza.

Jeżeli nie jest możliwe tymczasowe objęcie obowiązków ministra przez wiceministra, Kanclerz powierza tymczasowe pełnienie obowiązków ministra innemu ministrowi lub sobie.

Art. 8.

Rada Marchii składa się z Kanclerza i Ministrów:

 1. Kultury
 2. Administracji i Finansów
 3. Promocji
 4. Spraw Wewnętrznych

Art. 9.

Miesięczne wynagrodzenia członków Rady Marchii określa się na:

 1. Kanclerza: 40 lt
 2. Ministrów: 30 lt
 3. Wiceministrów: 10 lt – 20lt

Art. 10.

W celu wykonywania swych kompetencji członkowie Rady Marchii mogą wydawać rozporządzenia i zarządzenia z upoważnienia prawa i niniejszego dekretu.

Rozporządzenia, zarządzenia i decyzje Ministrów mogą być uchylane przez Kanclerza lub Namiestnika.

Rozporządzenia, zarządzenia i decyzje Kanclerza mogą być uchylane przez Namiestnika.

Art. 11.

Ministrowie, obejmując urząd, składają publicznie następującą przysięgę: „Obejmując urząd Ministra..., uroczyście przysięgam, że w sprawowaniu obowiązków dochowam wierności Księstwu Sarmacji, a dobro wspólne Księstwa Sarmacji i Marchii Teutońskiej będzie zawsze dla mnie najwyższym nakazem”.

Przysięga może być złożona z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.

Rozdział II
KOMPETENCJE CZŁONKÓW RADY MARCHII

Art. 12.

Kanclerz:

 1. reprezentuje Radę,
 2. kieruje pracami Rady,
 3. ma obowiązek powołać Ministrów wszystkich resortów do tygodnia po objęciu urzędu Kanclerza
 4. koordynuje i kontroluje pracę Ministrów,
 5. określa i zapewnia wykonanie polityki Rady,
 6. ogłasza zamówienia publiczne,
 7. czuwa nad przestrzeganiem prawa Marchii,
 8. wykonuje kompetencje nie obsadzonych organów ministerialnych,
 9. składa wniosek o udzielenie poszczególnym ministrom, w tym i Kanclerzowi, wotum zaufania w Senacie,
 10. składa w imieniu Rady Marchii projekty ustaw na ręce Marszałka Senatu Marchii
 11. ma prawo powołać Podkanclerzego

Art. 13.

Podkanclerzy podczas nieobecności Kanclerza sprawuje obowiązki zawarte w Art. 12. z wyjątkiem punktu ostatniego.

Art. 14.

Minister Kultury:

 1. organizuje prowadzi politykę kulturalną Marchii,
 2. organizuje i prowadzi politykę sportową,
 3. wspiera inicjatywy mające na celu rozwój kultury i sztuki w Marchii,
 4. organizuje obchody świąt teutońskich i innych uroczystości
 5. współpracuje z Teutońskim Instytutem Historycznym w kwestiach dotyczących dziedzictwa narodowego Marchii

Art. 15.

Minister Administracji i Finansów:

 1. sprawuje nadzór nad finansami publicznymi,
 2. podaje do publicznej wiadomości informacje o stanie finansów publicznych,
 3. reprezentuje Marchię w sprawach, w których stronami są przedsiębiorstwa należące do Marchii,
 4. określa ceny dóbr należących do Marchii,
 5. kieruje bezpośrednio lub pośrednio przedsiębiorstwami należącymi do Marchii,
 6. reprezentuje Skarb Marchii, w szczególności w sprawach akcji i udziałów w podmiotach gospodarczych i osobach prawnych,
 7. zarządza Skarbem Marchii,
 8. wypłaca pensje osobom sprawującym funkcje publiczne.
 9. sprawuje nadzór i obsługę informatyczną nad stronami ministerstw i innych podmiotów należących do Marchii

Art. 16.

Minister Promocji:

 1. udziela wsparcia nowym mieszkańcom Marchii w zakresie informacji o podstawach funkcjonowania Marchii,
 2. prowadzi politykę promocyjną Marchii,
 3. pełni funkcję rzecznika Rady,
 4. może wystąpić z wnioskiem do Namiestnika o przyznanie darmowej działki znajdującej się na terytorium Marchii Teutońskiej mieszkańcowi, który:
  • jest obywatelem sarmackim lub teutońskim,
  • jest aktywny na liście dyskusyjnej Marchii Teutońskiej,
  • podjął prace dorywczą bądź stałą, która przyczynia się do rozwoju Marchii Teutońskiej,
  • mieszka na terenie Teutonii nie dłużej, niż 60 dni.

Art. 17.

Minister Spraw Wewnętrznych:

 1. sprawuje nadzór nad Gwardią Teutońską, tj:
  • proponuje Namiestnikowi nadawanie stopni,
  • na współ z Kanclerzem ogłasza zamówienia publiczne na potrzeby Gwardii,
  • proponuje Namiestnikowi liczebność Gwardii,
  • zarządza budżetem Gwardii,
  • sprawuje bezpośrednie zwierzchnictwo nad terenami należącymi do Gwardii,
  • administruje mieniem należącym do Gwardii,
 2. nadaje ordery i odznaczenia Jemu zastrzeżone.
 3. koordynuje i wspiera rozwój miejscowości,
 4. zajmuje się bezpieczeństwem i czuwa nad integralnością Teutonii w ramach Księstwa
 5. Rozdział III PRZEPISY KOŃCOWE

  Art. 18.

  Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

  Z dniem wejścia w życie Dekretu uchyla się Dekret Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 22/2005.

(—) Krzysztof St. M. Konias
Namiestnik pro tempore Marchii Teutońskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny