Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (Królestwo), poz. 6287 [X]

Eldorat, dnia 25 listopada 2013 r.

Ustawa Izby Obywatelskiej

o gratyfikacjach pieniężnych dla nowych mieszkańców prowincji

Artykuł 1.

  1. Gratyfikację pieniężną wypłaca się każdemu mieszkańcowi Księstwa Sarmacji, który zamieszka na obszarze Królestwa Sclavinii, za wyjątkiem osób, które:
    1. w przeszłości mieszkały na obszarze Królestwa Sclavinii i uprzednio je opuściły;
    2. nie życzą sobie otrzymania gratyfikacji.
  2. Wysokość gratyfikacji ustala się na 10 000 Ⱡ płatnych ze środków zgromadzonych na rachunku prowincji.

Artykuł 2.

Gratyfikacja podlega zwrotowi w przypadku opuszczenia terytorium prowincji przed upływem czterech miesięcy od jej otrzymania.

Artykuł 3.

Wykonanie ustawy powierza się skarbnikowi prowincji.

(Art. 3 w brzmieniu ustalonym Ustawą Izby Obywatelskiej o skarbie z dnia 2 lutego 2014 r.)

Artykuł 4.

Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(—) Młynek Kawowy,
Przewodniczący Izby Obywatelskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny