Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum), poz. 6298 [X]

Almera, dnia 30 listopada 2013 r.

Rozporządzenie Podskarbiego

o nagradzaniu aktywności obywatelskiej (uchylony)

§ 1.

  1. Kto będąc Obywatelem Baridasu publikował w Heroldzie ma prawo do wynagrodzenia.
  2. Wynagrodzenie za publikację dwóch artykułów stanowi równowartość zakupu jednego gospodarstwa prywatnego.

§ 2.

  1. Kto będąc członkiem Rady Królestwa uzyska w comiesięcznej ocenie pracy członków Rady Królestwa średnią ocen wyższą niż 2,5 ma prawo do wynagrodzenia
  2. Wynagrodzenie członka Rady Królestwa oblicza się według wzoru W = O x 1000 lt, gdzie W to wysokość wynagrodzenia a O to ocena członka Rady Królestwa.
  3. Oceniać pracę członków Rady Królestwa mogą wszyscy aktywni w myśl przepisów prawa sarmackiego Obywatele Baridasu; przyznaje się oceny w skali od 1 do 4.

§ 3.

  1. Kto będąc Obywatelem Baridasu, jest twórcą lub współtwórcą inicjatywy społecznie użytecznej ma prawo do wynagrodzenia.
  2. Wynagrodzenie twórcy inicjatywy społecznie użytecznej oblicza się według wzoru W= O x 3000 lt, gdzie W to wysokość wynagrodzenia, a O to średnia ocen przyznanych przez Obywateli Baridasu; przyznaje się oceny w skali od 1 do 4.
  3. Łączne wynagrodzenie współtworców inicjatywy społecznie użytecznej ustala się według przepisu ustępu poprzedniego; współtwórcy jednomyślnie decydują o podziale wynagrodzenia.

§ 4.

Wynagrodzenia, o których mowa w paragrafach poprzedzających wypłaca się na wniosek uprawnionego do pobrania wynagrodzenia.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


(—) Mikołaj diuk Arped-Muzyk,
Podskarbi.
(—) Markus hr. Arped,
Vicerex.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny