Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 6310 [X]

Grodzisk, dnia 3 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Kanclerza

w sprawie organizacji Rady Ministrów (uchylony)

§ 1. [Nieobecność]

Za nieobecność w rozumieniu art. 29 ust. 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji uznaje się nieobecność trwającą ponad 24 godziny.

§ 2. [Podział obowiązków]

  1. Edycję profilów mieszkańców, za wyjątkiem rejestracji małżeństw, rejestrację instytucji, rejestrację partii politycznych, rejestrację agencji prasowych oraz administrację Forum Centralnym wykonuje Kanclerz i Podkanclerzy.
  2. Kanclerz, Podkanclerzy, Minister Dziedzictwa Narodowego i Prefekt Generalny zarządzają rotatorem artykułów na stronie głównej.
  3. Minister Dziedzictwa Narodowego zarządza działem „Artykuły na Medal”.
  4. Podsekretarz Stanu ds. Dziennika Praw ogłasza akty prawne w dzienniku urzędowym na zarządzenie właściwych organów, publikuje teksty jednolite aktów prawnych i wykonuje inne czynności zwyczajowo przyjęte związane z funkcjonowaniem dziennika urzędowego Księstwa Sarmacji.

§ 3. [Pogotowie Obywatelskie]

  1. Jednostką organizacyjną Rady Ministrów odpowiedzialną za udzielanie pomocy, informacji i opiekę nad nowymi mieszkańcami jest Pogotowie Obywatelskie.
  2. W skład Pogotowia Obywatelskiego wchodzą Minister Samorządu Terytorialnego oraz powoływani przez niego funkcjonariusze. Wynagrodzenie funkcjonariuszy określają odrębne przepisy.

§ 4. [Rada Samorządowa]

  1. Działającą przy Radzie Ministrów platformą współpracy między prowincjami i krajami Korony jest Rada Samorządowa.
  2. W skład Rady Samorządowej wchodzą Minister Samorządu Terytorialnego oraz dwóch przedstawicieli delegowanych z każdej prowincji i każdego kraju Korony.

§ 5. [Przepisy końcowe]

  1. Traci moc Zarządzenie Kanclerza o podsekretarzach stanu z dnia 4 października 2013 r.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Markus hr. Arped,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny