Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 6315 [X]

Grodzisk, dnia 5 grudnia 2013 r.

Rozporządzenie Księcia

o wynagrodzeniach funkcjonariuszy publicznych (uchylony)

Na podstawie art. 2 ust. 3 Ustawy Sejmu nr 200 o finansach publicznych i gospodarce z dnia 17 listopada 2013 r. zarządzam, jak następuje:

Art. 1. [Sprawozdania]

  1. Niezwłocznie po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, nie później jednak niż do siódmego dnia kolejnego miesiąca, Prezes Sądu Najwyższego, Pierwszy Asesor Sądu Koronnego, Marszałek Dworu Książęcego oraz sekretarz Naczelnej Izby Architektury przedstawiają Księciu sprawozdania z działalności właściwych organów władzy publicznej w zakończonym miesiącu.
  2. Niezwłocznie po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, nie później jednak niż do siódmego dnia kolejnego miesiąca Hetman Wielki przedstawia Księciu sprawozdanie z działalności Książęcych Sił Zbrojnych w zakończonym miesiącu oraz wnioskowaną ilość środków pieniężnych przeznaczonych na żołd dla żołnierzy Książęcych Sił Zbrojnych za zakończony miesiąc.

Art. 2. [Ocena pracy]

  1. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 1 ust. 1, zawiera opis czynności podjętych przez funkcjonariuszy publicznych zatrudnionych we właściwych organach władzy publicznej, wraz z oceną osiągnięć ich pracy: A — wybitną, B — dobrą, C — zadowalającą, D — niezadowalającą.
  2. W przypadku przewodniczących i członków składów orzekających, ocenę, o której mowa w ust. 1, przyznaje się odpowiednio do stopnia złożoności rozpatrzonych w danym miesiącu spraw.
  3. Funkcjonariuszowi publicznemu, który otrzymał ocenę A, Książę może dodatkowo przyznać premię w wysokości 5000 lt. Funkcjonariuszowi publicznemu, który otrzymał ocenę B, Książę może dodatkowo przyznać premię w wysokości 3000 lt.

Art. 3. [Wynagrodzenia minimalne]

  1. W przypadku niezłożenia sprawozdania, o którym mowa w art. 1 ust. 1, właściwemu funkcjonariuszowi nie przysługuje dodatek do wynagrodzenia, a funkcjonariuszom zatrudnionym w danym organie władzy publicznej przyznaje się najniższe z możliwych wynagrodzeń.
  2. W przypadku niezłożenia sprawozdania, o którym mowa w art. 1 ust. 2, Hetmanowi Wielkiemu nie przysługuje dodatek do wynagrodzenia, a na rachunek Książęcych Sił Zbrojnych przekazuje się (art. 5) kwotę stanowiącą iloczyn liczby żołnierzy w służbie czynnej oraz 1000 lt.

Art. 4. [Decyzja]

  1. W terminie 7 dni od dnia upływu terminu przewidzianego na złożenie sprawozdań, o których mowa w art. 1 ust. 1, Książę, w drodze decyzji, określa wynagrodzenie funkcjonariuszy publicznych za ubiegły miesiąc, zgodnie z treścią załącznika do niniejszego rozporządzenia.
  2. Funkcjonariuszowi publicznemu, przysługuje jedno — najwyższe — z wynagrodzeń ustalonych zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.
  3. Wynagrodzenia są wypłacane z rachunku Dworu Książęcego.

Art. 5. [Żołd dla żołnierzy KSZ]

W terminie 7 dni od dnia upływu terminu przewidzianego na złożenie sprawozdania, o którym mowa w art. 1 ust. 2, Książę, w drodze decyzji, przekazuje z rachunku Dworu Książęcego na rachunek Książęcych Sił Zbrojnych środki pieniężne przeznaczone na żołd dla żołnierzy Książęcych Sił Zbrojnych.

Art. 6. [Przepis końcowy]

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Załącznik
WYNAGRODZENIE FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH

Funkcjonariusz publiczny A B C D
1 Książę 15000
2 Radca Naczelnej Izby Architektury 25000 19500 12500 2500
3 Dodatek sekretarza Naczelnej Izby Architektury 3000
3 Członek składu orzekającego (od rozpatrzonej sprawy) 2500 1250 625
4 Dodatek przewodniczącego składu orzekającego (od rozpatrzonej sprawy) 5000 2500 1250
5 Dodatek Prezesa Sądu Najwyższego 5000
6 Dodatek Pierwszego Asesora Sądu Koronnego 5000
7 Członek Dworu Książęcego, żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych 7500 5000 2500 1250
8 Dodatek Marszałka Dworu Książęcego 5000
9 Dodatek Hetmana Wielkiego 5000

(—) Tomasz Ivo Hugo.

(—) Avril mar. von Levengothon,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny