Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 6326 [X]

Grodzisk, dnia 13 grudnia 2013 r.

Rozporządzenie Kanclerza

o wynagrodzeniach funkcjonariuszy publicznych (uchylony)

Art. 1. [Funkcjonariusze publiczni]

Z budżetu Rady Ministrów wypłaca się wynagrodzenia:

 1. posłów,
 2. Kanclerza i ministrów,
 3. sekretarzy i podsekretarzy,
 4. Prefekta Generalnego i prefektów,
 5. przedstawicieli dyplomatycznych Księstwa Sarmacji,
 6. funkcjonariuszy Pogotowia Obywatelskiego,
 7. pracowników Sarmackiego Ośrodka Badania Opinii Społecznej,
 8. zarządców Galerii Cytatów Księstwa Sarmacji „Golden Quotes”,
 9. redaktorów Grodziskiej Agencji Prasowej.

Art. 2. [Wartości wynagrodzeń]

 1. Funkcjonariuszowi publicznemu przysługuje wynagrodzenie minimalne za każdą pełnioną funkcję. Wartość wynagrodzenia minimalnego wynosi 500 libertów miesięcznie.
 2. Maksymalne wynagrodzenie funkcjonariusza publicznego za każdą pełnioną funkcję wynosi 20 000 libertów miesięcznie, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Wartość całkowita miesięcznego wynagrodzenia nie może przekroczyć 35 000 libertów.

Art. 3. [Termin]

Wynagrodzenie wypłaca minister właściwy do spraw finansów w terminie 14 dni od dnia zakończenia miesiąca kalendarzowego.

Art. 4. [Przepis końcowy]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Markus hr. Arped,
Kanclerz.

(—) Avril mar. von Levengothon,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny