Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (Królestwo), poz. 6382 [X]

Eldorat, dnia 2 lutego 2014 r.

Ustawa Izby Obywatelskiej

o skarbie

Art. 1. [Skarbnik]

 1. Skarbnik sprawuje w imieniu Izby Obywatelskiej pieczę nad skarbem Królestwa Sclavinii.
 2. Skarbnika powołuje Izba Obywatelska na wniosek konsula.
 3. W razie opróżnienia urzędu Skarbnika i aż do powołania następcy, jego obowiązki tymczasowo pełnią konsulowie.
 4. Skarbnik pełni obowiązki poborcy w rozumieniu prawa państwowego Księstwa Sarmacji.

(Ustęp 4. dodany na mocy Ustawy o zmianie ustawy o skarbie z dnia 26 października 2014 r.)

Art. 2. [Źródła dochodów]

Źródłami dochodów Sclavinii są w szczególności:

 1. podatki,
 2. dotacje Rady Ministrów Księstwa Sarmacji,
 3. dochody instytucji stanowiących własność Sclavinii,
 4. darowizny.

Art. 3. [Podatki]

Ustala się następujące podatki:

  1. (skreślony),
  2. podatek od nieaktywności na forum Konsulatu Sclavinii, pobierany raz w miesiącu, nie później niż siódmego dnia, od mieszkańców Konsulatu Sclavinii niebędących aktywnymi obywatelami sarmackimi, którzy nie wypowiedzieli się ani razu w okresie 30 dni poprzedzających chwilę poboru podatku: 10% środków pieniężnych posiadanych w chwili poboru podatku; podatku nie pobiera się, jeżeli wysokość podatku ustalona zgodnie z przepisem zdania poprzedzającego jest niższa niż 100 lt,
  3. podatek od nieusprawiedliwionego braku udziału w głosowaniu Izby Obywatelskiej, pobierany na wniosek Przewodniczącego Izby Obywatelskiej złożony w terminie trzech dni od chwili zakończenia głosowania: 2500 libertów od głosowania.
  4. Wobec członków Izby Reprezentantów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące nieusprawiedliwionego braku udziału w głosowaniu z tym zastrzeżeniem, że stawka podatku wynosi w ich przypadku 10 tys. libertów.

  (Artykuł 3. w brzmieniu ustalonym Ustawą o zmianie ustawy o skarbie z 26 października 2014 r.)

  (Art. 3 pkt 2 i 3 w brzmieniu ustalonym Ustawą Izby Obywatelskiej o zmianie Ustawy o skarbie z dnia 9 grudnia 2014 r.)

  (Art. 3 pkt 1 skreślony Ustawą Izby Obywatelskiej o wynagrodzeniach i wsparciu finansowym dla nowych mieszkańców z dnia 31 grudnia 2014 r.)

  (Art. 3 pkt. 4 dodany Ustawą Izby Obywatelskiej o Izbie Reprezentantów z dnia 17 lutego 2015 r.)

  Art. 3a. [Zwrot podatku]

  Skarbnik, na wniosek mieszkańca, zwraca na jego rachunek — pobrany w okresie 120 dni poprzedzających złożenie wniosku — podatek, o którym mowa w art. 3 pkt 2.

  (Art. 3a dodany Ustawą Izby Obywatelskiej o zmianie Ustawy o skarbie z dnia 9 grudnia 2014 r.)

  Art. 4. [Wynagrodzenia]

  1. Z budżetu Konsulatu Sclavinii wypłaca się wynagrodzenia funkcjonariuszy i pracowników Konsulatu Sclavinii innych niż członkowie Izby Obywatelskiej.
  2. Funkcjonariuszowi lub pracownikowi przysługuje jedno — najwyższe — z wynagrodzeń ustalonych zgodnie z przepisami ustawy.
  3. Niezwłocznie po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, nie później jednak niż do siódmego dnia kolejnego miesiąca, Skarbnik przeprowadza w gronie członków Izby Obywatelskiej niejawną ocenę pracy funkcjonariuszy i pracowników.
  4. Skarbnik, po ustaleniu ocen pracy funkcjonariuszy i pracowników, w drodze decyzji przyznaje wynagrodzenia stanowiące iloczyn mnożnika ustalonego w porozumieniu z Konsulami oraz proporcjonalnego do przyznanych ocen odsetka wynagrodzeń maksymalnych w wysokości:
   1. Przywódca — 30 000 lt,
   2. Konsul — 25 000 lt,
   3. Przewodniczący Izby Obywatelskiej — 20 000 lt,
   4. Funkcjonariusz w randze ministra — 20 000 lt,
   5. Funkcjonariusz w randze sekretarza stanu — 15 000 lt,
   6. Redaktor „Głosu Sclavinii” — 15 000 lt,
   7. Odolan Zwitariusz — 100 lt (niezależnie od oceny i mnożnika),
   8. Członek Izby Reprezentantów - 20 000 lt.
  5. Jeżeli funkcjonariusz lub pracownik określony w ust. 4 sprawował funkcję przez krócej niż miesiąc, za który jest wypłacane wynagrodzenie, wysokość wynagrodzenia ustaloną zgodnie z przepisem ust. 4 zmniejsza się proporcjonalnie.

  (W ust. 1 dodano fragment „na wniosek zainteresowanego” na mocy Ustawy o zmianie ustawy o skarbie z dnia 22 czerwca 2014 r.)

  (Art. 4 w brzmieniu ustalonym Ustawą Izby Obywatelskiej o wynagrodzeniach i wsparciu finansowym dla nowych mieszkańców z dnia 31 grudnia 2014 r.)

  (W ust. 4 dodano popdunkt 8 na mocy Ustawy Izby Obywatelskiej o Izbie Reprezentantów z dnia 17 lutego 2015 r.)

  Art. 5. [Pozostałe wydatki]

  1. Skarbnik może zdecydować o przeznaczeniu środków na realizację określonego celu lub na dotację dla inicjatywy prywatnej.
  2. Przeznaczenie na pojedynczy cel lub dotację środków o sumie większej niż 10 000 lt wymaga zgody Konsulów.
  3. Osoba otrzymująca dotację jest zobowiązana przedstawić na wniosek Skarbnika sprawozdanie z wykorzystania środków.
  4. W przypadku dotacji, środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub niewykorzystane w deklarowanym termninie podlegają zwrotowi.

  (Art. 5 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Izby Obywatelskiej o wynagrodzeniach i wsparciu finansowym dla nowych mieszkańców z dnia 31 grudnia 2014 r.)

  Art. 6. [Wsparcie dla nowych mieszkańców]

  1. Skarbnik przyznaje mieszkańcowi Konsulatu Sclavinii, na jego wniosek, wsparcie finansowe w wysokości 10 000 lt, o ile zostały łącznie spełnione następujące warunki:
   1. mieszkaniec zamieścił na forum Konsulatu Sclavinii co najmniej pięć wypowiedzi w okresie 30 dni poprzedzających chwilę rozpatrzenia wniosku,
   2. mieszkaniec nie otrzymał w przeszłości wsparcia określonego w niniejszym artykule lub gratyfikacji pieniężnej przyznawanej na podstawie przepisów Ustawy Izby Obywatelskiej o gratyfikacjach pieniężnych dla nowych mieszkańców prowincji z dnia 25 listopada 2013 r.,
   3. mieszkaniec wyraził zgodę na pobranie przez Skarbnika, z jego rachunku lub rachunków, wsparcia określonego niniejszą ustawą w przypadku, o którym mowa w ust. 2.
  2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, podlega zwrotowi w przypadku opuszczenia Konsulatu Sclavinii lub całkowitego zaprzestania aktywności na forum Konsulatu Sclavinii w okresie czterech miesięcy od dnia wydania decyzji w sprawie przyznania wsparcia.

  (Art. 6 skreślony na mocy Ustawy o zmianie ustawy o skarbie z dnia 22 czerwca 2014 r.)

  (Art. 6 dodany Ustawą Izby Obywatelskiej o wynagrodzeniach i wsparciu finansowym dla nowych mieszkańców z dnia 31 grudnia 2014 r.)

  Art. 7. [Zmiana ustawy]

  (Skreślony)

  (Art. 7 skreślony Ustawą Izby Obywatelskiej o wynagrodzeniach i wsparciu finansowym dla nowych mieszkańców z dnia 31 grudnia 2014 r.)

  Art. 8. [Przepis końcowy]

  Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

  (—) Mateusz von Lichtenstein-Iontz,
  Przewodniczący

  Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny