Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 6400 [X]

Grodzisk, dnia 21 lutego 2014 r.

Ustawa konstytucyjna

o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji i Kodeksu Sprawiedliwości

Art. 1. [Nowelizacja Konstytucji]

 1. Artykuł 10. Konstytucji KS [Kompetencje i zadania Księcia] - ust. 5 ("Książę dysponuje domeną i serwerem Księstwa Sarmacji na zasadach określonych w ustawie") otrzymuje brzmienie: "Książę dysponuje domeną i serwerami Księstwa Sarmacji oraz sprawuje nad nimi nadzór, na zasadach określonych w ustawie"
 2. W artykule 42. Konstytucji KS [Kompetencje prowincji] - ust. 1 dokonuje się następujących zmian: Punkt 1 ("zarządzania miejscem publicznym") otrzymuje brzmienie: "zarządzania własnymi stronami internetowymi oraz miejscami publicznymi", Punkt 7 ("ustanawiania własnych symboli i odznak") otrzymuje brzmienie: "ustanawiania własnych symboli i odznaczeń".

Art. 2. [Nowelizacja Kodeksu Sprawiedliwości]

 1. W Ustawie Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. dokonuje się następujących zmian:
  1. Artykuł 40. ust. 1 pkt 5 ("zamieszczenie stron internetowych lub bazy danych jednostki samorządu terytorialnego albo jej organu lub instytucji na serwerze innym, niż serwer Księstwa Sarmacji") otrzymuje brzmienie: "zamieszczenie stron internetowych lub bazy danych jednostki samorządu terytorialnego albo jej organu lub instytucji na serwerze nie będącym jednym z serwerów Księstwa Sarmacji, bez uprzedniej zgody Księcia".
  2. Artykuł 49. [Nabywanie przez Koronę autorskich praw majątkowych] ("Korona nabywa autorskie prawa majątkowe do stron internetowych, skryptów oraz innych dzieł stworzonych w związku z funkcjonowaniem Książęcych Sił Zbrojnych, jednostek samorządu terytorialnego oraz urzędów i instytucji powołanych przez władze publiczne") otrzymuje tytuł "Nabywanie autorskich praw majątkowych" oraz brzmienie: "
   1. Korona nabywa autorskie prawa majątkowe do stron internetowych, skryptów oraz innych dzieł stworzonych w związku z funkcjonowaniem Książęcych Sił Zbrojnych oraz urzędów i instytucji powołanych przez centralne władze publiczne.
   2. Prowincje nabywają autorskie prawa majątkowe do stron internetowych, skryptów oraz innych dzieł stworzonych w związku z funkcjonowaniem własnych miejscowości i jednostek administracyjnych oraz urzędów i instytucji powołanych przez ich władze publiczne.
   3. Dopuszczalne jest, w drodze umów, odmienne ułożenie stosunków prawnych pomiędzy Koroną lub prowincją a wykonawcami stron internetowych, skryptów i innych dzieł."
 2. Przepis ustępu poprzedzającego ma moc ustawy zwykłej

Art. 3. [Przepisy końcowe]

 1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
 2. Książę w ciągu siedmiu dni od dnia uchwalenia ustawy wyda w formie obwieszczenia listę serwerów, którymi dysponuje jako serwerami Księstwa Sarmacji w rozumieniu Art. 10 ust. 5 Konstytucji KS.
 3. Autorskie prawa majątkowe do dzieł, o których mowa w art. 49 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości, nabyte przez Koronę przed wejściem w życie niniejszej ustawy, przechodzą na odpowiednie prowincje.

(—) Tomasz Ivo Hugo.
(—) Avril von Levengothon,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny