Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 6457 [X]

Grodzisk, dnia 7 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Kanclerza

w sprawie organizacji Rady Ministrów (uchylony)

§ 1. [Rozstrzygnięcia]

 1. Rozstrzygnięcia Rady Ministrów zapadają w drodze uzgodnienia.
 2. W przypadkach gdy osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, projekt rozstrzygnięcia może być, z inicjatywy Kanclerza (Podkanclerzego), poddany głosowaniu. Rozstrzygnięcia, w drodze głosowania, zapadają zwykłą większością głosów członków Rady Ministrów, a w przypadku równej liczby głosów — rozstrzyga głos Kanclerza (Podkanclerzego).

§ 2. [Zastępstwo]

Podkanclerzy zastępuje Kanclerza w przypadku nieobecności trwającej ponad 24 godziny oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków.

§ 3. [Jednostki organizacyjne]

Jednostkami organizacyjnymi podległymi Radzie Ministrów są:

 1. Dziennik Praw,
 2. Fundusz Pracy,
 3. Galeria złotych cytatów Księstwa Sarmacji „Golden Quotes” i Instytut Magazynowania Grafik,
 4. Grodziska Agencja Prasowa,
 5. Instytut Edukacji Sarmackiej,
 6. Park Stołeczny,
 7. Poczta Baridajska,
 8. Profil Księstwa Sarmacji w serwisie Facebook,
 9. Sarmacki Ośrodek Badania Opinii Społecznej.

§ 4. [Fundusz Pracy]

 1. Fundusz Pracy jest funduszem celowym, powołanym w celu realizacji przepisów o finansowaniu sprzedaży pracy z budżetu Rady Ministrów.
 2. Dysponentem Funduszu Pracy jest Kanclerz.
 3. Przychody Funduszu Pracy pochodzą z wpłat uchwalanych przez Radę Ministrów.

§ 5. [Golden Quotes i Instytut Magazynowania Grafik]

Administratora Galerii złotych cytatów Księstwa Sarmacji „Golden Quotes” i Instytutu Magazynowania Grafik powołuje i odwołuje Rada Ministrów w drodze uchwały.

§ 6. [Grodziska Agencja Prasowa]

 1. Z zastrzeżeniem przepisów ust. 2 i 3, redaktorów GAP powołuje i odwołuje minister właściwy ds. informacji.
 2. Każdemu z członków Rady Ministrów przysługuje prawo do publikacji w GAP.
 3. Marszałkowi Sejmu Walnego oraz Wicemarszałkom Sejmu Walnego przysługuje prawo do publikacji w GAP.

(§ 6 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Zarządzeniem Kanclerza w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie organizacji Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2014 r.)

(§ 6 ust. 3 dodany Zarządzeniem Kanclerza w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie organizacji Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2014 r.)

§ 7. [Instytut Edukacji Sarmackiej]

 1. Instytut Edukacji Sarmackiej (IES) jest instytucją odpowiedzialną za udzielanie pomocy, informacji i opiekę nad nowymi mieszkańcami.
 2. Pracowników IES powołuje i odwołuje właściwy sekretarz, a w przypadku jego niepowołania — Kanclerz (Podkanclerzy).

(§ 7 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Zarządzeniem Kanclerza w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie organizacji Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2014 r.)

§ 8. [Park Stołeczny]

 1. Dochody Parku Stołecznego z tantiem stanowią dochód Rady Ministrów.
 2. Każdemu z mieszkańców przysługuje prawo do publikacji w Parku Stołecznym.

§ 9. [Poczta Baridajska]

 1. Środki pieniężne ze sprzedaży znaczków Poczty Baridajskiej na rynku pierwotnym stanowią dochód budżetu Rady Ministrów.
 2. Nakład znaczka nie może przekroczyć dwukrotności liczby aktywnych obywateli sarmackich.
 3. Liczba emisji znaczków w miesiącu kalendarzowym nie może przekroczyć trzech.
 4. Emisji znaczka dokonuje Rada Ministrów w drodze uchwały.

§ 10. [Facebook]

 1. Profil „Księstwo Sarmacji” na Facebooku (facebook.com/sarmacja) jest oficjalnym profilem Księstwa Sarmacji.
 2. Redaktorów profilu powołuje i odwołuje minister właściwy ds. informacji.

(§ 10 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Zarządzeniem Kanclerza w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie organizacji Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2014 r.)

§ 11. [Sarmacki Ośrodek Badania Opinii Społecznej]

 1. Naczelnika SOBOS powołuje i odwołuje powołuje i odwołuje Rada Ministrów w drodze uchwały.
 2. Kanclerz ma prawo zlecić przeprowadzenie sondażu przez SOBOS.

§ 12. [Inne kompetencje, obowiązki i zadania]

Poniższa tabela określa podział niektórych kompetencji, obowiązków i zadań wewnątrz Rady Ministrów:

Kompetencja, obowiązek lub zadanie Właściwy organ
1 Edycja profilów mieszkańców (bez rejestracji małżeństw) i instytucji oraz rejestracja instytucji, partii politycznych i agencji prasowych Kanclerz (Podkanclerzy)
2 Administracja Forum Centralnym Kanclerz (Podkanclerzy)
3 Zarządzanie rotatorem artykułów na stronie głównej Kanclerz (Podkanclerzy), minister właściwy ds. informacji
4 Zarządzanie „Artykułami na medal” Minister właściwy ds. informacji
5 Publikacja artykułów w ramach instytucji Rady Ministrów Wszyscy członkowie RM
6 Wydawanie Dziennika Praw Księstwa Sarmacji Kanclerz (Podkanclerzy)
7 Dotacje i nagrody dla twórców inicjatyw użytecznych społecznie oraz nagrody dla dzieł o istotnej wartości artystycznej Kanclerz (Podkanclerzy)
8 Ranking prowincji Kanclerz (Podkanclerzy)

(§ 12 poz. 6 dodana Zarządzeniem Kanclerza w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie organizacji Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2014 r.)

(§ 12 poz. 3 i 4 w brzmieniu ustalonym, a poz. 7 i 8 dodane Zarządzeniem Kanclerza w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie organizacji Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2014 r.)

§ 13. [Dziennik Praw]

(Skreślony)

(§ 13 skreślony Zarządzeniem Kanclerza w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie organizacji Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2014 r.)

§ 14. [Przepisy końcowe]

 1. Tracą moc Zarządzenie Kanclerza w sprawie organizacji Rady Ministrów, Uchwała Rady Ministrów w sprawie Dziennika Praw Księstwa Sarmacji oraz Uchwała Rady Ministrów w sprawie powołania Funduszu Pracy.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Mikołaj diuk-wicehrabia Torped,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny