Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6510 [X]

Grodzisk, dnia 3 maja 2014 r.

Ustawa Sejmu nr 211

o zmianie Ustawy o Senacie (uchylony)

Art. 1.

 1. Zmienia się tytuł ustawy z „Ustawa Sejmu nr 210 o Senacie” na „Ustawa Sejmu nr 210 o Trybunale Koronnym”.
 2. Występujące, w odpowiednich przypadkach, słowo „Senat”, zastępuje się, występującym w odpowiednich przypadkach, zwrotem „Trybunał Koronny”.
 3. Występujące, w odpowiednich przypadkach, słowo „senator”, zastępuje się, występującym w odpowiednich przypadkach, słowem „asesor”.
 4. W art. 2:
  1. ust. 1. („Senatorów wybiera indywidualnie Sejm, na sześciomiesięczną kadencję, większością co najmniej dwóch trzecich głosów”) otrzymuje brzmienie: „Asesorów wybiera indywidualnie Sejm, na czteromiesięczną kadencję, większością co najmniej dwóch trzecich głosów”;
  2. ust. 2. („Marszałek Sejmu niezwłocznie zarządza wybór na wakującą funkcję senatora. Swoją kandydaturę może zgłosić niezasiadający w Sejmie książę-senior, diuk, markiz, hrabia, wicehrabia lub baron będący aktywnym obywatelem, który nie został skazany lub ukarany za przestępstwo”) otrzymuje brzmienie: „Marszałek Sejmu niezwłocznie zarządza wybór na wakującą funkcję asesora. Swoją kandydaturę może zgłosić każdy aktywny obywatel Księstwa Sarmacji, który nie został skazany lub ukarany za przestępstwo”.

Art. 2.

 1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Senatorowie wybrani w dniu wejścia w życie ustawy zachowują funkcje.
 3. Kadencja senatorów wybranych w dniu wejścia ustawy w życie ulega skróceniu zgodnie z przepisem art. 1. ust. 4. pkt 1.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny