Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 6511 [X]

Grodzisk, dnia 4 maja 2014 r.

Uchwała Sejmu

w sprawie zarządzenia referendum

Na podstawie art. 27a ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji Sejm zarządza referendum w sprawie zmiany Konstytucji:

 1. Termin głosowania: 11–13 maja 2014 r. (do godziny 21.00).
 2. Postawione pytanie: „Czy jesteś za przyjęciem Ustawy konstytucyjnej o Sejmie Walnym?”.
 3. Warianty odpowiedzi: „tak” oraz „nie”.
 4. W głosowaniu wyborca będzie miał również możliwość oddania głosu pustego.

Wykaz obywateli aktywnych w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

Załącznik nr 1
USTAWA KONSTYTUCYJNA O SEJMIE WALNYM

Art. 1.

 1. Sejm Walny tworzą Książę oraz aktywni obywatele sarmaccy.
 2. Pracami Sejmu Walnego kieruje Marszałek Sejmu wybrany przez Sejm Walny z jego grona. Wybór przeprowadza Marszałek-Senior powoływany i odwoływany przez Księcia.
 3. Marszałek Sejmu powołuje i odwołuje Wicemarszałków Sejmu, którzy zastępują go podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków.

Art. 2.

Inicjatywę ustawodawczą posiadają Książę, przewodniczący stronnictw politycznych, Rada Ministrów oraz przedstawiciele prowincji.

Art. 3.

 1. Co najmniej trzech, o ile ustawa nie stanowi inaczej, aktywnych obywateli sarmackich może utworzyć stronnictwo polityczne; lista członków przedkładana jest Marszałkowi (Wicemarszałkowi) Sejmu w ustalonym przez niego miejscu; przewodniczącego stronnictwa członkowie wybierają ze swojego grona, zwykłą większością głosów.
 2. Wybór przewodniczącego stronnictwa przeprowadza Marszałek (Wicemarszałek) Sejmu.
 3. Przewodniczący stronnictwa reprezentuje stronnictwo na zewnątrz, kieruje stronnictwem oraz rozstrzyga w sprawach członkostwa w stronnictwie; w pozostałych sprawach rozstrzyga ogół członków stronnictwa. Od decyzji przewodniczącego w sprawie wykluczenia ze stronnictwa przysługuje odwołanie do ogółu członków stronnictwa.

Art. 4.

 1. Aktywni obywatele sarmaccy głosują na Sejmie Walnym w ramach stronnictw politycznych, których są członkami. Głosy stronnictwa, w liczbie równej liczbie wchodzących w jego skład aktywnych obywateli, oddawane są za rozstrzygnięciem ustalonym w ramach stronnictwa zwykłą większością głosów; w przypadku równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego stronnictwa.
 2. Wykaz uprawnionych do głosowania, w tym ich przynależność do stronnictw, oraz liczbę głosów przysługujących stronnictwu ustala się w chwili rozpoczęcia głosowania.

Art. 5.

 1. Sejm Walny przyjmuje ustawy oraz uchwały, w tym zatwierdza rozporządzenia przed ich wejściem w życie, uchyla rozporządzenie w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego oraz wyraża zgodę na zawarcie i wypowiedzenie umowy międzynarodowej, zwykłą większością głosów aktywnych obywateli sarmackich zrzeszonych w stronnictwach politycznych, o ile przepis szczególny nie przewiduje innej większości.
 2. Ustawa może przewidywać, że rozporządzenie Księcia wydane na podstawie i w granicach zawartego w niej upoważnienia nie wymaga zatwierdzenia przez Sejm Walny.

Art. 6.

 1. Marszałek Sejmu przekazuje uchwaloną ustawę do podpisu Księciu. Książę podpisuje ustawę w terminie siedmiu dni od dnia przedstawienia, z zastrzeżeniem ust. 2-6.
 2. Przed podpisaniem ustawy Książę może wystąpić do określonego ustawą organu władzy państwowej z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją. Książę nie może odmówić podpisania ustawy uznanej za zgodną z Konstytucją.
 3. Książę odmawia podpisania ustawy, która została uznana za niezgodną z Konstytucją. Jeżeli jednak niezgodność z Konstytucją dotyczy poszczególnych przepisów ustawy, a z orzeczenia wynika, że nie są one nierozerwalnie związane z całą ustawą, Książę, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu, podpisuje ustawę z pominięciem przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją albo zwraca ustawę Sejmowi Walnemu w celu usunięcia niezgodności.
 4. Jeżeli Książę nie wystąpił z wnioskiem określonym w ust. 2, może z umotywowanym wnioskiem zaproponować Sejmowi Walnemu ponowne rozpatrzenie ustawy. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm Walny, bezwzględną większością głosów aktywnych obywateli sarmackich zrzeszonych w stronnictwach politycznych, Książę w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę.
 5. Wystąpienie Księcia z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją lub z wnioskiem do Sejmu Walnego o ponowne rozpatrzenie ustawy wstrzymuje bieg terminu przewidzianego na podpisanie ustawy.
 6. Jeżeli Książę nie podejmuje czynności określonych w ustępach poprzedzających, ustawę podpisuje Marszałek Sejmu.

Art. 7.

 1. Książę powołuje Kanclerza na wniosek Sejmu Walnego.
 2. Książę powołuje i odwołuje ministrów na wniosek Kanclerza.
 3. Kanclerz jest powoływany i odwoływany z grona przewodniczących stronnictw politycznych.

Art. 8.

 1. Zmiana Konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej większością co najmniej trzech piątych głosów aktywnych obywateli sarmackich zrzeszonych w stronnictwach politycznych.
 2. Marszałek Sejmu przekazuje uchwaloną ustawę o zmianie Konstytucji do podpisu Księciu.
 3. Książę może zaproponować Sejmowi Walnemu uchwalenie poprawek do ustawy. Sejm Walny głosuje nad całością poprawek oraz uchwala je większością określoną w ust. 1. W przypadku uchwalenia poprawek przez Sejm Walny Książę w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę.
 4. Książę, w przypadku nieskorzystania z prawa do zaproponowania poprawek lub odrzucenia przez Sejm Walny zaproponowanych przez niego poprawek, w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę.
 5. Jeżeli Książę nie podejmuje czynności określonych w ust. 2–4, ustawę podpisuje Marszałek Sejmu.

Art. 9.

 1. Zawiesza się art. 13 ust. 3, art. 15–27a, art. 30–31 oraz art. 52–53 Konstytucji Księstwa Sarmacji.
 2. Ilekroć w obowiązujących przepisach prawa jest mowa o Sejmie, należy przez to rozumieć Sejm Walny. Ilekroć w obowiązujących przepisach prawa jest mowa o pośle, należy przez to rozumieć przewodniczącego stronnictwa politycznego, o którym mowa w niniejszej ustawie.

Art. 10.

 1. Regulaminie Sejmu wprowadza się następujące zmiany:
  1. Art. 4 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie „[Pierwsze czytanie projektu obejmuje:] zgłaszanie poprawek przez Księcia, Radę Ministrów i przewodniczących stronnictw”;
  2. Art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie „Marszałek może skrócić pierwsze czytanie na wniosek Rady Ministrów lub przewodniczących stronnictw reprezentujących co najmniej jedną trzecią głosów, choćby złożony przed zarządzeniem pierwszego czytania, albo w przypadku, gdy żaden przewodniczący stronnictwa nie wypowiedział się w debacie przez co najmniej 24 godziny”;
  3. Art. 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie „Marszałek przedłuża pierwsze czytanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Ministrów albo co przewodniczących stronnictw reprezentujących co najmniej jedną trzecią głosów. Pierwsze czytanie może być łącznie przedłużone o nie więcej niż dziesięć dni”;
  4. Art. 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie „W debacie nad projektem mogą brać udział Książę oraz aktywni obywatele sarmaccy”;
  5. Art. 5 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie „[Drugie czytanie projektu obejmuje głosowanie, w następującym porządku:] głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości, jeżeli wniosek taki został postawiony przez Radę Ministrów lub przewodniczącego stronnictwa”;
  6. Art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Przyjęcie wniosku lub poprawki następuje zwykłą większością głosów aktywnych obywateli sarmackich zrzeszonych w stronnictwach politycznych. Poprawki do projektu ustawy konstytucyjnej przyjmowane są zwykłą większością głosów aktywnych obywateli sarmackich zrzeszonych w stronnictwach politycznych, a projekt w ostatecznym brzmieniu przyjmowany jest większością określoną w Konstytucji”;
  7. Art. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie „Jeżeli wymagana większość oddała głosy przed upływem terminu wyznaczonego przez Marszałka i nie jest możliwe, aby po oddaniu głosów przez pozostałych uprawnionych rozstrzygnięcie Sejmu uległo zmianie, Marszałek może skrócić głosowanie, nawet jeżeli trwało krócej niż trzy dni”;
  8. Skreśla się art. 5 ust. 5;
  9. Art. 8 otrzymuje brzmienie „Przewodniczący stronnictw kierują zapytania i interpelacje, a przedstawiciele prowincji — zapytania — do członków Rady Ministrów w miejscu określonym przez Marszałka. Odpowiedzi są udzielane w tym samym miejscu. Przepisy art. 7 stosuje się odpowiednio”.
 2. Przepisy ustępu poprzedzającego mają moc ustawy zwykłej.

Art. 11.

 1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i utraci moc po upływie sześciu miesięcy, o ile czas jej obowiązywania nie zostanie przedłużony przez Sejm Walny w trybie właściwym dla zmiany ustawy konstytucyjnej.
 2. Ustawa utraci moc przed upływem terminu określonego w ust. 1, jeżeli Sejm Walny nie przedstawi Księciu wniosku o powołanie Kanclerza w terminie 21 dni od dnia opróżnienia urzędu Kanclerza.

Załącznik nr 2
WYKAZ AKTYWNYCH OBYWATELI

 1. Helwetyk Romański (A0001)
 2. Defloriusz Dyman Wander (A0441)
 3. Michał Michaelus (A1806)
 4. Prezerwatyw Tradycja Radziecki (A3163)
 5. Calisto Norvegicus-Chojnacka (A5673)
 6. Mikołaj Torped (A5781)
 7. Avril von Levengothon (A7169)
 8. Henryk K. Leszczyński (A7599)
 9. Krzysztof Czuguł-Chan (A7782)
 10. Karolina von Lichtenstein (A9001)
 11. Paralaksa Tradycja Buddus (A9086)
 12. Mateusz von Lichtenstein-Iontz (A9149)
 13. Krzysztof Hans van der Ice (AB726)
 14. Rattus Norvegicus-Chojnacki (AC474)
 15. Gauleiter Kakulski (AC718)
 16. Tomasz Ivo Hugo (AD468)
 17. Markus Arped (AE336)
 18. Młynek Kawowy (AE461)
 19. Jack von Horn (AE544)
 20. Rihanna Patty Arped-Aureliusz (AE792)
 21. Aleksander Damian Arped da Firenza (AE804)
 22. Ryszard Paczenko (AE855)
 23. Akademik Tradycja Wileńska (AF181)
 24. Władysław von Vincis (AF299)
 25. Kim Ciąg Sut (AF310)
 26. Beznadziej Angloviasty (AF462)
 27. Andronichus Bryennios (AF632)
 28. Krzysztof St. M. Kwazi (T0005)
 29. Król Patryk I Labacki (T0009)
 30. Helena Młockówna (T1087)
 31. Sławomir Chojnacki de Ruth (T1141)
 32. Ignacy Chojnacki-Ferski (T1167)

(—) Helwetyk książę Romański,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny