Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 6573 [X]

Grodzisk, dnia 29 maja 2014 r.

Zarządzenie Księcia

o upoważnieniu Namiestników do nadawania obywatelstw (uchylony)

My, Tomasz Ivo Hugo,
książę Sarmacji, król Baridasu i Sclavinii, suweren Teutonii, pan w Grodzisku etc. etc.
stanowimy co następuje:

 

§ 1.

Upoważniamy Wicekróla — a w przypadku powołania, Regenta — Baridasu, Konsula Sclavinii, Namiestnika Starosarmacji oraz Króla — a w przypadku powołania, Regenta — Teutonii do nadawania obywatelstwa sarmackiego zgodnie z Ustawą o obywatelstwie sarmackim, z zastrzeżeniem zasad, o których mowa w niniejszym zarządzeniu.

(§1 w brzmieniu ustalonym Zarządzeniem Księcia w sprawie zmiany Zarządzenia o upoważnieniu Namiestników do nadawania obywatelstw z dnia 17 maja 2016 r.)

§ 2.

  1. Organy, o których mowa w § 1., mogą nadawać obywatelstwo z następującymi zastrzeniami:
    1) obywatelstwo można nadawać mieszkańcom, którzy zamieszkują prowincję właściwą dla organu,
    2) obywatelstwo można nadawać mieszkańcom, którzy wcześniej nie posiadali obywatelstwa sarmackiego,
    3) zamiar nadania obywatelstwa, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o obywatelstwie sarmackim, zatwierdza Książę.
  2. Jeśli Książę nie postanowił o zatwierdzeniu lub niezatwierdzeniu zamiaru, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w ciągu 3 dni od jego ogłoszenia, uważa się to za wyrażenie zgody.
  3. Postanowienie o nadaniu obywatelstwa wydane bez zatwierdzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, lub przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, jest nieważne.

 

§ 3.

Upoważnienie zawarte w niniejszym zarządzeniu nie uprawnia do udzielania dalszych upoważnień w zakresie określonym niniejszym zarządzeniem.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny