Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 6575 [X]

Grodzisk, dnia 29 maja 2014 r.

Zarządzenie Marszałka Sejmu

w sprawie niektórych zasad funkcjonowania stronnictw politycznych (uchylony)

§ 1. [Utworzenie stronnictwa]

Utworzenie stronnictwa politycznego następuje w drodze zawiadomienia złożonego na ręce Marszałka Sejmu przez grupę co najmniej trzech aktywnych obywateli sarmackich. Zawiadomienie zawiera nazwę stronnictwa oraz indywidualnie złożone podpisy. Obywatel, który złożył podpis jako pierwszy, jest uważany za przewodniczącego stronnictwa do czasu wyboru przewodniczącego zgodnie z przepisem § 3.

§ 2. [Przystępowanie do stronnictwa]

Przewodniczący stronnictwa politycznego może złożyć na ręce Marszałka Sejmu, w miejscu właściwym na prowadzenie spisu członków stronnictwa, oświadczenie o uprzedniej akceptacji kandydatów. W przypadku braku takiego oświadczenia, przewodniczący indywidualnie akceptuje kandydatury złożone w miejscu właściwym na prowadzenie spisu członków stronnictwa.

§ 3. [Wybór przewodniczącego]

Zarządzenie wyboru przewodniczącego stronnictwa politycznego następuje na wniosek urzędującego przewodniczącego lub co najmniej dwóch członków stronnictwa. Jednakże, jeżeli bezwzględna większość członków stronnictwa wskaże imiennie nowego przewodniczącego, będzie on uważany za wybranego na funkcję przewodniczącego.

§ 3a. [Upoważnienie]

  1. Przewodniczący stronnictwa politycznego może złożyć na ręce Marszałka Sejmu, w miejscu właściwym na prowadzenie spisu członków stronnictwa, upoważnienie dla innego członka stronnictwa do wykonywania jego uprawnień na Sejmie Walnym.
  2. Upoważnienie traci moc z chwilą ustania członkostwa upoważnionego, wycofania przez przewodniczącego lub opróżnienia funkcji przewodniczącego.

§ 3a dodany Zarządzeniem Marszałka Sejmu w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie niektórych zasad funkcjonowania stronnictw politycznych z dnia 5 czerwca 2014 r.

§ 4. [Wygaśnięcie członkostwa]

Członkostwo w stronnictwie politycznym ustaje wskutek rezygnacji, przystąpienia do innego stronnictwa, wykluczenia przez przewodniczącego stronnictwa albo utraty statusu aktywnego obywatela. Od decyzji w sprawie wykluczenia przez przewodniczącego stronnictwa przysługuje odwołanie do ogółu członków stronnictwa.

§ 5. [Dział i grupa stronnictwa]

Stronnictwu politycznemu przysługują grupa oraz dział w kategorii Sejmu na Forum Centralnym. Grupą oraz działem zarządza przewodniczący stronnictwa.

§ 6. [Przepisy końcowe]

  1. Za członków stronnictw politycznych uznaje się obywateli sarmackich aktywnych w chwili ogłoszenia zarządzenia, którzy złożyli podpisy w odnośnych spisach.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę Romański,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny